☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Poniedziałek 17.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 86  /2013

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 17   września 2013r.

zmieniające  Zarządzenie nr 65/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 sierpnia 2013 roku  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania realizowane
w 2013 roku przez organizacje pozarządowe.

Na podstawie art. 11,13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm) zarządzam, co następuje:

§ 1

 § 6 Zarządzenia nr 65/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 sierpnia 2013 roku  otrzymuje brzmienie:

„ § 6  TERMIN I TRYB WYBORU OFERTY

Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka po uzyskaniu opinii Komisji Konkursowej, która dokona wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań, w terminie do 23 września 2013r.

Kryteria wyboru ofert:

1. Kryteria formalne:

a) ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie ustawy;

b) ocena terminowości złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem;

c) ocena kompletności załączonej dokumentacji, o której mowa w niniejszym ogłoszeniu.

2. Kryteria merytoryczne:

a) możliwość realizacji zadania przez oferenta,

b) prawidłowość kalkulacji kosztów,

c) proponowana jakość wykonania zadania,

d) kwalifikacje kadry,

e) spójność kosztorysu z zakresem merytorycznym działań,

f) współfinansowanie realizacji zadania ze źródeł innych niż dotacja;

g) wkład oferenta w realizację zadania, w tym m.in. wkład wolontarystyczny, praca

społeczna członków,

h) analiza i ocena realizacji zadań zleconych oferentowi w latach poprzednich, jeżeli

dotyczy.”

§ 2

Pozostałe zapisy zarządzenia nr 65/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 sierpnia 2013 roku  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2013 roku przez organizacje pozarządowe, nie ulegają zmianom.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

        Burmistrz Miasta

/-/ Władysław Krzyżanowski

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
Udostępnił:
Artur Kołodziej
(2013-09-20 13:07:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Kołodziej
(2013-09-20 13:10:40)
 
 
ilość odwiedzin: 4891895

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X