☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Niedziela 15.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 89/2013

Zarządzenie nr 89/2013

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 23 września  2013r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 62/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

 

            Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, stanowiącym  załącznik do Zarządzenia nr 62/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 lipca 2011r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w art. 1 § 2 dodaje się punkt 7a w brzmieniu:

    ,,7a) Zastępcy Naczelnika - należy przez to rozumieć zastępcę naczelnika wydziału, 

             zastępcę kierownika biura”

2. w art. 1 § 2 dodaje się punkt 8a w brzmieniu:

    ,,8a) referatach - należy przez to rozumieć: komórkę organizacyjną wydziału,” 

3.  w art. 4 § 1 ust. 1 dodaje się punkt 1a w brzmieniu:

    ,, 1a)  zastępca/zastępcy naczelnika Wydziału,”

4.  w art. 4 § 1 ust. 3 dodaje się punkt 1a w brzmieniu:

      ,, 1a)  zastępca naczelnika Wydziału,”

5.  w art. 4 § 1 ust. 4 dodaje się punkt 1a w brzmieniu:

    ,, 1a)  zastępca/zastępcy naczelnika Wydziału,”

6.  w art. 4 § 1 ust. 7 dodaje się punkt 1a w brzmieniu:

    ,, 1a)  zastępca kierownika Biura,”

 

7. w art. 4 §  1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    ,, Wydział Realizacji Budżetu - symbol B-2

 1. naczelnik Wydziału - Główny Księgowy Urzędu Miasta,
 2. Referat Finansowo - Księgowy symbol B-2 FK,

              -  kierownik Referatu,

       - wieloosobowe stanowiska pracy ds. księgowości,

 1. Referat Podatków i Opłat Lokalnych symbol B-2 POL,

             - kierownik Referatu,

      -  wieloosobowe stanowiska pracy ds. podatków i opłat lokalnych,

 1. kasjer.”

8. w art. 6 § 2 otrzymuje brzmienie:

    ,, § 2. Do Wydziału Realizacji Budżetu

należy opracowywanie projektu budżetu Miasta  i nadzoru nad jego realizacją, ustalanie wymiarów dotyczących podatków i opłat lokalnych i windykacji tych należności, jak również ich egzekucji, zapewnienia dyscypliny finansowej, sporządzania sprawozdawczości z wykonania budżetu Miasta, a w  szczególności:

1. w dziedzinie realizacji budżetu:

należy prowadzenie spraw związanych z gospodarką budżetową i finansową, wymiarem i poborem zobowiązań pieniężnych oraz czuwanie nad zapewnieniem dyscypliny finansowej, a w szczególności:

1)  opracowywanie:

   - projektu budżetu miasta,

   - przychodów i rozchodów budżetowych,

2)  ustalanie projektu szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetowych oraz wskaźników wiążących fundusz wynagrodzeń,

3)  analiza planów finansowych prowadzonych przez miasto jednostek budżetowych,

4)  realizacja zadań w zakresie wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz podejmowania działań zmierzających do ich prawidłowej realizacji,

5)  inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych na rzecz poprawy efektywności wykorzystania środków budżetowych oraz pozyskiwania dodatkowych wpływów budżetowych,

6)  opracowywanie projektów aktów prawnych w sprawie zmian w budżecie wprowadzonych przez RM,

7)  dokonywanie okresowych ocen realizacji dochodów i wydatków budżetowych,

8)  czuwanie nad prawidłową realizacją dochodów i wydatków przez podległe jednostki  oraz nad zachowaniem równowagi budżetowej w budżecie miasta,

9)   prowadzenie rachunkowości budżetowej i funduszy celowych,

10) sporządzanie sprawozdań i informacji z wykonania budżetu,

11) prowadzenie rachunkowości zobowiązań pieniężnych oraz podatków i opłat lokalnych w zakresie przypisów, odpisów wpłat i zwrotów (przerachowań),

12) kontrola spłaty należności od podatków i terminowe wszczynanie postępowania zmierzającego do przymusowego ściągania należności,

13) zakładanie i prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów,

14) obsługa finansowo - księgowa Urzędu Miasta, kompletowanie dokumentów oraz prowadzenie ewidencji księgowej,

15) współdziałanie z urzędami skarbowymi w zakresie planowania i wykonywania dochodów miasta oraz realizacji egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych,

16) współdziałanie z ubezpieczycielami, bankami oraz innymi jednostkami, instytucjami i organizacjami w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,

17) proponowanie wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz pobór tego podatku,

18) pobieranie podatku od środków transportowych,

19) prowadzenie ewidencji sprzedaży do celów rozliczania podatku od towarów i usług,

20) windykacja należności budżetowych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, dzierżaw i usług,

21) umarzanie środków trwałych Urzędu, prowadzenie ewidencji gruntów i pozostałych środków trwałych oraz ich amortyzacja,

22)  naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, jego ewidencjonowanie i rozliczanie, wystawianie deklaracji PIT,

23) dokonywanie wymiaru poszczególnych należności wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego dla indywidualnych gospodarstw rolnych, założenie i prowadzenie rejestru wymiarowego dla tej grupy podatników,

24)  zakładanie i prowadzenie ksiąg gospodarczych (karty gospodarstw, karty nieruchomości) oraz dokumentacji,

25)  nadzór nad prawidłowością i terminowością dokonanego wymiaru podatku rolnego i leśnego pobieranego poza łącznym zobowiązaniem pieniężnym przez osoby prawne,

26)  załatwianie odwołań oraz podań o ulgi, obniżki i umorzenia z tytułu zobowiązań pieniężnych od rolników, podatków i opłat lokalnych,

27)  przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących ustalenia stawek oraz zwolnień ulg i obniżek w zakresie podatków i opłat lokalnych,

28)  obsługa finansowa funduszy i innych zobowiązań wynikających z pozyskania tych środków od Unii Europejskiej.

 1. do zakresu działania Referatu Finansowo-Księgowego należy:
 1. prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy,
 2. planowanie finansowe, w tym: przygotowywanie projektu uchwały budżetowej oraz projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie, przygotowywanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 3. sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej na podstawie jednostkowych sprawozdań podległych jednostek i zakładów budżetowych,
 4. sporządzanie sprawozdań i informacji z wykonania budżetu gminy,
 5. sporządzanie bilansów łącznych i bilansu skonsolidowanego,
 6. nadzór finansowy nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi, w szczególności poprzez udział w prowadzonych kontrolach finansowych, monitoring realizacji dochodów i wydatków, analizę składanych przez jednostki sprawozdań,
 7. obsługa finansowo – księgowa Urzędu,
 8. sporządzanie list płac na podstawie dokumentów kadrowych oraz ewidencji do celów podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
 9. wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniach do celów emerytalnych oraz zaświadczeń o ubezpieczeniu,
 10. prowadzenie ewidencji syntetycznej środków trwałych w celu ustalenia rocznego odpisu amortyzacji,
 11. sporządzanie sprawozdań z wykonywania dochodów, wydatków i wypłaconych wynagrodzeń Urzędu Miasta,
 12. prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów w celu rozliczenia podatku od towarów i usług VAT,
 13. rozliczanie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom zaliczanym i nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
 14. wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, określonych odrębną ustawą,
 15. realizacja innych zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych.
 1. do zakresu działania Referatu Podatków i Opłat należy:
 2. ustalenie i pobór podatków i opłat – w zakresie nieprzypisanym do innych wydziałów,
 3. prowadzenie rachunkowości zobowiązań pieniężnych oraz podatków i opłat lokalnych w zakresie przypisów, odpisów wpłat i zwrotów (przerachowań),
 4.  kontrola spłaty należności od podatków i terminowe wszczynanie postępowania zmierzającego do przymusowego ściągania należności,
 5. prowadzenie egzekucji finansowej i księgowej,
 6. współdziałanie z urzędami skarbowymi w zakresie planowania i wykonywania dochodów miasta oraz realizacji egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych,
 7. windykacja należności budżetowych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, dzierżaw i usług,
 8. prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej,
 9. wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego,
 10. sprawozdawczość z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz pomocy publicznej,
 11. załatwianie odwołań od podań o ulgi, obniżki i umorzenia z tytułu zobowiązań pieniężnych, w ty, z tytułu podatków i opłat lokalnych,
 12. kontrola prawidłowości ustalania wymiaru należności od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód gminy,
 13. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych,
 14. wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta, w tym stała współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi Gminy w sprawach dotyczących zakresu działania Wydziału.”

§ 2

Pozostałe przepisy Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Dokument zeskanowany do pobrania

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2013-09-23)
Udostępnił:
Michał Duda
(2013-10-31 11:05:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Duda
(2013-10-31 11:13:01)
 
 
ilość odwiedzin: 5319227

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X