☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Poniedziałek 17.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 122/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 października 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014r.

Zarządzenie Nr 122/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r.  poz. 594 ze zm), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka nr XXXVIII/244/2010 z dnia 13 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi   i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego miasta Ostrów Mazowiecka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam:

§1

Przeprowadzić konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy na 2014r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§2

1.Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2014 oraz stosownego formularza.

2. Wzór formularza zgłaszania  opinii stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§3

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji, wraz z projektem Rocznego Programu Współpracy na rok 2014, zostanie dodatkowo zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja 66.

§4

Projekt Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

 

/-/ Władysław Krzyżanowski

 

Załącznik nr 1. Formularz zgłaszania opinii

Załącznik nr 2. Projekt Rocznego Programu Współpracy


 
 
ilość odwiedzin: 4891800

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X