☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Wtorek 25.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 16 /2014

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 14 lutego 2014r.

 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację przez kluby sportowe działające na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie ( Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U.z 2013r., poz. 885 ze zm.), zarządza się co następuje:

 

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację przez kluby sportowe działające na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

§ 2

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Władysław Krzyżanowski

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

 

 

Działając zgodnie z  art. 28 ustawy z dnia   25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) oraz art. 221 ustawy  z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U.z  2013r., poz. 885 ze zm.) i uchwały Nr XIII/98/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2011 roku, Burmistrz Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez kluby sportowe działające na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania wynosi  421 400 zł.

W roku 2013  w ramach dotacji przekazano kwotę 421 400 zł.
Zadania będą realizowane w okresie od 05.03.2014 r. do 31.12.2014 r. w formie następujących przedsięwzięć:
 

I. Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.


Oferty mogą składać kluby sportowe działające na terenie miasta Ostrów Mazowiecka realizujące szkolenie sportowe w różnych dyscyplinach w kategoriach wiekowych np.: młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec, senior oraz innych funkcjonujących w klubie, uczestniczących  w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym.
Organizacja składa jedną ofertę na realizację szkolenia, uwzględniając w niej poszczególne sekcje oraz kategorie wiekowe funkcjonujące w klubie. Wsparcie w/w zadania następuje poprzez udzielenie dotacji z przeznaczeniem na:
a)
koszty merytoryczne (bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego):
- transport,
- wyżywienie,
- zakwaterowanie uczestników zadania,
- wynajem obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
- wynagrodzenie trenerów, stypendia dla zawodników,

- zakup środków doraźnej pomocy medycznej, wody,
b) koszty obsługi zadania (związane z obsługą i administracją realizowanego zadania - działania o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu):
- księgowość (związana wyłącznie z realizowanym zadaniem),
- obsługa techniczna, sędziowska i medyczna zadania.
c) inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji:
- zakup materiałów oraz usług niezbędnych do realizacji zadania (np.: ubezpieczenie, licencje, wpisowe do zawodów, ochrona imprezy masowej itp.),
- zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania.
 

 

II         Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z dnia 2010 Nr 234, poz. 1536 ze zm. ) oraz zgodnie z zasadami określonymi  w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.)
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 3. Rozpatrywane będą oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, (zał. nr 1) w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 4. Podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym, zostaną powiadomione o zleceniu zadania publicznego.
 5. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje Oferent. W przypadku, gdy proponowana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej, wydział merytoryczny uzgadnia z podmiotem ewentualne zmiany w zakresie rzeczowym oferty.
 6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno prawnych lub innych wad wniosku, Burmistrz wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia.
 7. Kwota dofinansowania ze strony Miasta nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji zadania publicznego.

 

III       Warunki realizacji zadania

 

 1. Podmioty, które będą składać oferty na realizację zadań, powinny posiadać niezbędne doświadczenie oraz zasoby rzeczowe (baza materialno - techniczna) i osobowe (kadra z odpowiednimi kwalifikacjami) zapewniające wykonanie zadania.
 2. Oferenci przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty, pod rygorem nieważności, dokumenty potwierdzające możliwość wykonania pełnego zakresu zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (osoba fizyczna lub prawna), np. umowę przyrzeczenia zawarcia umowy o wspólnej realizacji zadania lub inne oświadczenie.

 

IV       Termin i miejsce składania ofert

 

 1. Termin składania ofert upływa 28 lutego  2014 r. o godzinie 16.00.
 2. Oferty należy złożyć w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66 lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

            „ Konkurs ofert- kultura fizyczna”.

           Oferta nie złożona we wskazanym terminie, która wpłynęła pocztą po terminie, nie prawidłowo opisana lub nie zapakowana  nie będzie  objęta procedurą konkursową.

 1. Wzór formularza dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka: www.bip.ostrowmaz.pl

           Do wniosku należy załączyć kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do działaniu w imieniu wnioskodawcy :

 • licencja klubu uprawniająca do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu, 
 • aktualny statut wnioskodawcy,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2013  rok,
 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzający status  prawny wnioskodawcy, wystawiony najpóźniej na 3 miesiące przed terminem składania wniosku. 

 

V         Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 

 1. Rozpatrywane będą oferty ocenione pozytywnie pod względem formalnym  i merytorycznym, biorąc pod uwagę w szczególności :
  • kompletność wniosku,
  • dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe na szczeblu ogólnopolskim
   i międzynarodowym wnioskodawcy,
  • przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym wysokość środków własnych i pozyskanych z innych źródeł. Wydatki ujęte w kalkulacji dotyczyć mogą wyłącznie realizacji zadania, a nie innych kosztów działalności statutowej podmiotu.  W kalkulacji nie mogą być ujęte wydatki związane z wydatkowaniem dotacji na: koszty stałe podmiotów, w tym utrzymanie biura (rachunki telefoniczne itp.), podatki, cła, opłaty skarbowe, zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji, spłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów, nabycie lub dzierżawy gruntów, prace remontowe i budowlane, zadania inwestycyjne, działalność gospodarczą i polityczną, odsetki karne i kary, remonty, adaptację pomieszczeń, zakupy inwestycyjne oraz inne nie związane z zakresem merytorycznym zadania,
  • wiarygodność finansową oferenta,
  • adekwatność oferty do założonych celów,
  • dotychczasowe doświadczenie oferenta we współpracy z wnioskodawcą,
  • proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania,
  • wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
  • rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków na realizację zadań publicznych w roku poprzednim.
 1. Odrzuceniu podlegają oferty:
  • złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
  • niekompletne,
  • dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
  • złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie,
  • nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
  • nie mieszczące się pod względem merytorycznym w zadaniu  wskazanym  w ogłoszeniu

3.   Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie  dodatkowych informacji lub dokumentów.

 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka w terminie do 14 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Zostanie ona umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

 

         Burmistrz Miasta

 

/-/ Władysław Krzyżanowski

 

Załaczniki:

Wniosek

 

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-02-14)
Udostępnił:
Artur Kołodziej
(2014-02-14 15:54:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Kołodziej
(2014-02-14 15:59:44)
 
 
ilość odwiedzin: 5480535

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X