☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Sobota 26.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka działając na podstawie art. 33 ust.1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 6 października 2014 r. wpłynął wniosek EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J. ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego  na budowie rurociągu tłocznego (magistrali) od studni głębinowych nr 6 oraz 3 A do stacji uzdatniania wody na działkach o numerach ewidencyjnych  926/18, 926/19, 926/21, 926/24, 935/3, 936/1, 939/3, 904/24, 904/25, 940, 943/1, 943/2, 1072/4 w obrębie miasta Ostrów Mazowiecka w ramach zadania ,,Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Sikorskiego 39 A.

 

Zawiadamia się, że strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska, w pok. nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Zgodnie z art 49 kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Załącznik:

Wersja elektroniczna karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia.

Wytworzył:
Danuta Janusz
(2014-10-10)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2014-10-10 15:40:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2014-10-10 15:42:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1560091