☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Poniedziałek 28.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

 

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę artykułów higienicznych, chemicznych, gospodarczych oraz naczyń jednorazowego użytku.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż, dowóz i wniesienie do siedziby Zamawiającego) art. higienicznych (Część I), chemicznych (Część II), akcesoriów gospodarczych (Część III) oraz naczyń jednorazowego użytku (Część IV) wymienionych w formularzu cenowym - załączniku nr 2 do zapytania, dla potrzeb Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.
 2. Ilości wykazane w załączniku nr 2 stanowią szacunkowe zapotrzebowanie na art. higieniczne, chemiczne, art. gospodarcze, naczynia jednorazowego użytku na okres od daty zawarcia umowy do 30.06.2015r. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w ilościach wynikających z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
 3. Wykonawca zapewni dostawę art. higienicznych, chemicznych, gospodarczych oraz naczyń jednorazowego użytku zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych od dnia przekazania zamówienia drogą telefoniczną.
 4. Wszystkie jednostkowe ceny netto wskazane przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ujęty w Zapytaniu Ofertowym i nie będą podlegały podwyższeniu w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. Cena za art. higieniczne, chemiczne i art. gospodarcze ma uwzględniać koszty transportu i wniesienia do siedziby Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zamówienie towarów w ilościach określonych w opisie przedmiotu zamówienia .
 5. W przypadku zgłoszenia reklamacji Wykonawca zobowiąże się odebrać reklamowany towar na koszt własny towar na koszt własny i wymienić go na towar wolny od wad w terminie 48 godzin licząc od momentu zgłoszenia reklamacji.
 6. Płatność nastąpi przelewem, osobno za każde zrealizowane zamówienie w ciągu 14 dni, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
 7. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2015r.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę na jedną, wybrane lub wszystkie części zamówienia należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Do oferty należy dołączyć formularz cenowy – załącznik nr 2

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na dostawę artykułów chemicznych i akcesoriów gospodarczych”.

Oferty należy składać do dnia 08.01.2014r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Marta Pietrzykowska, tel. (29)679-54-35,
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl
 3. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

Nr 1. Formularz oferty (DOC, PDF)

Nr 2. Formularz cenowy (PDF, XLS)

Nr 3. Wzór umowy (PDF)


 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI ZAPROSZENIA

W treści ogłoszenia na dostawę artykułów higienicznych, chemicznych, gospodarczych oraz naczyń jednorazowego użytku dokonuje się nastepujących zmian:

W sekcji III jest: "Oferty należy składać do dnia 08.01.2014r. do godz. 11.00", a powinno być: "Oferty należy składać do dnia 08.01.2015r. do godz. 11.00";

W sekcji IV jest: 'Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.", a powinno być: "Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2015r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.";

Pozostała treść zaproszenia bez zmian.

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2014-12-24)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-12-24 10:08:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-12-30 09:32:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1560155