Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego budynku Ratusza w Ostrowi Mazowieckiej.

I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. Wykonanie okresowej (rocznej) kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego budynku Ratusza w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3-go Maja 66, zgodnie z art.62 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.)

Budynek posiada: 3 kondygnacje naziemne, 1 kondygnację podziemną, 2 klatki schodowe.

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi: ok. 888,20 m 2 .

Powierzchnia użytkowa wynosi: ok. 1 213,14m2 .

Kubatura: ok. 9 513,70 m 3.

2. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie i uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia: 25 marzec 2015r.

4. Warunki płatności: przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej rachunku/faktury.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

  1. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia – załącznik nr 2.
  2. Kserokopia dokumentu (poświadczona własnoręcznym  podpisem Wykonawcy za zgodność z oryginałem) o posiadaniu uprawnień budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia (zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie)

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynku Ratusza w Ostrowi Mazowieckiej.”(Prosimy nie zamieszczać na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy).

Oferty należy składać do dnia 16.03.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2015r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

  1. w zakresie merytorycznym: Pani Marta Pietrzykowska, tel. (29)679-54-77
  2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

  1. Formularz oferty (DOC, PDF)
  2. Oświadczenie (DOC, PDF)
Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-03-10)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-03-10 09:59:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-03-10 10:04:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki