Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Usuwanie wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na odbiorze od właścicieli nieruchomości zdemontowanych wyrobów zawierających azbest (płyt falistych - eternitu), transporcie na składowisko odpadów niebezpiecznych oraz utylizacji odebranych wyrobów.
 2. Zamawiający przewiduje do usunięcia 78,325 ton (Mg) wyrobów zawierających azbest. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia usunięcia większej ilości wyrobów zawierających azbest (Wykonawca wystawi w tym przypadku odrębne faktury).
 3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
  • Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.),
  • Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r, poz.21.z późn. zm.),
  • Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.),
  • Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.),
  • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.),
  • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216 poz. 1824),
 4. Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia i dokumenty niezbędne do wykonania zamówienia:
  • Aktualne zezwolenie na zbiórkę oraz transport odpadów niebezpiecznych wydane przez właściwy miejscowo organ.
  • Umowę zawartą ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych na odbiór wyrobów zawierających azbest (płyt falistych - eternitu),

(Dokumenty potwierdzające spełnianie powyższego warunku Wykonawca załączy do oferty).

 1. Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, a w szczególności: koszty załadunku, transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest.
 2. Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2015 roku.
 3. Warunki płatności: przelew 30 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
 4. Szczegółowe obowiązki i prawa Wykonawcy, określone zostały we wzorze umowy (załącznik nr 2).

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Do oferty należy dołączyć:

1) Aktualne zezwolenie na zbiórkę oraz transport odpadów niebezpiecznych wydane przez właściwy miejscowo organ.

2) Umowę zawartą ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych na odbiór wyrobów zawierających azbest (płyt falistych - eternitu),

(Kopie poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy).

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na Usuwanie wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka”.

Oferty należy składać do dnia 07.08.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.08.2015r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Grzegorz Czyronis, tel. (29)679-54-44, Pan Jan Pskiet, tel. (29)679-54-38,
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn. Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert (PDF)
 2. Formularz oferty (DOC, PDF)
 3. Wzór Umowy (PDF)
Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-07-30)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-07-30 15:27:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-07-30 15:31:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki