Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Zakup i dostawę urządzenia typu Firewall - Cyberoam UTM CR50iNG wraz z 3 letnią subskrypcją pakietu Total Value oraz 2 dniowym wdrożeniem.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  • Zakup, dostawa do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka i montaż urządzenia typu Firewall Cyberoam UTM CR50iNG z pakietem Total Value wraz z 3 letnią subskrypcją i wsparciem technicznym w trybie 8x5 w godzinach od 8.00-16.00.
  • 2 dniowe (2x8 godzin) wdrożenie urządzenia na miejscu u zamawiającego wraz z asystą certyfikowanego inżyniera rozwiązań Cyberoam;
  • Szkolenie administratorów sieci z obsługi urządzenia.
 2. Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na urządzenie fizyczne.
 3. Wykonawca dołączy do oferty specyfikacje techniczne oferowanego urządzenia.
 4. Wykonawca musi dysponować minimum dwoma inżynierami posiadającymi certyfikat dla specjalistów ds. bezpieczeństwa wydawany przez firmę Cyberoam.
 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez usterek. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany w terminie do 7 dni.
 6. Termin realizacji zamówienia: W ciągu 21 dni od daty podpisania umowy.
 7. Zaoferowana cena ma uwzględniać koszty niezbędne do realizacji zamówienia (w szczególności  transportu i dojazdów do siedziby Zamawiającego).
 8. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć:

1) Karty katalogowe/Specyfikacje techniczne umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

2) Wykaz osób - załącznik nr 2

3) Kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzające, iż w osoby wskazane w wykazie osób posiadają certyfikat dla specjalistów ds. bezpieczeństwa wydawany przez firmę Cyberoam.

4) Oświadczenie podpisane przez producenta urządzenia (potwierdzające, iż w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków gwarancyjnych, wszelkie zobowiązania związane z gwarancją urządzenia przejmie producent oferowanego urządzenia)

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę urządzenia typu Firewall - Cyberoam UTM CR50iNG wraz z 3 letnią subskrypcją pakietu Total Value oraz 2 dniowym wdrożeniem.

Oferty należy składać do dnia 03.11.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2015r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Artur Kołodziej - insp. ds. informatyki, tel (29) 679-54-65, e-mail: admin@ostrowmaz.pl
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Zaproszenie do składania ofert PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

3) Wykaz Osób (DOC, PDF)

4) Wzór Umowy PDF

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-10-27)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-10-27 09:32:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-10-27 09:37:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki