☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Poniedziałek 17.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych  do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku organizowanym przez Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ogłoszonym w dniu 15 października 2015 roku

  I. INFORMACJE OGÓLNE

1.     Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  zwane dalej kandydatami,  do zgłaszania się do prac w komisji konkursowej w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2016r.

2.  Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji  jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

3. W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
 3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

II. ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

Ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, w tym :

 1. kryteriów formalnych, według których dokonywana jest:
  1. ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 z poźn. zm.)
  2. ocena terminowości złożenia oferty zgodnie z działem V ogłoszenia;
  3.  ocena kompletności załączonej dokumentacji, o której mowa w dziale VI ogłoszenia.
 2. kryteriów merytorycznych, według których dokonywana jest:
  1. ocena, czy cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu;
  2.  ocena, czy zadanie jest adresowane do mieszkańców Miasta;
  3.  ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu tj. czy:
   1. planowane zadanie jest możliwe do zrealizowania w terminie określonym niniejszym ogłoszeniem oraz jest przydatne i atrakcyjne dla beneficjentów;
   2. kalkulacja kosztów realizacji zadania jest adekwatna do harmonogramu (zakresu rzeczowego zadania)
   3. zadeklarowany został udział finansowanych środków własnych;
   4. osoby, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie, posiadają właściwe kwalifikacje;
   5. podmiot dysponuje odpowiednim zapleczem lokalowym;
   6. przewidziany został wkład pracy wolontariuszy w realizację zadania.
  4. pozytywna ocena wiarygodności finansowej podmiotu, która została dokonana na podstawie złożonych dokumentów i wcześniejszej współpracy w podobnym zakresie zadań, w tym realizacji zleconych dotychczas zadań /z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków/.

III. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w kancelarii Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub przesłać drogą elektroniczną na adres: agwardiak@ostrowmaz.pl  do dnia  10 listopada 2015r.

 

Burmistrz

Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-11-06)
Udostępnił:
Artur Kołodziej
(2015-11-06 13:02:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Kołodziej
(2015-11-06 13:02:46)
 
 
ilość odwiedzin: 4891785

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X