Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonywanie zadań z zakresu służby BHP w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka zadań z zakresu służby BHP w zakresie wynikającym w szczególności z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.
  2. Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

- przeprowadzania szkoleń wstępnych  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników, w ciągu jednego dnia od telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego,

- przeprowadzania szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników, w ciągu jednego dnia od telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego,

- prowadzenia nadzoru nad terminowym wykonywaniem szkoleń oraz prowadzenie rejestru tych szkoleń,

- prowadzenia nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów bhp w Urzędzie Miasta,

- zapewnienia przestrzegania w Urzędzie Miasta przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, realizację poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolę wykonywania tych poleceń,

- zapoznawania pracowników z przepisami BHP i ich zmianami,

- opracowywania wewnętrznych zarządzeń, instrukcji, opiniowania szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

- bieżącego doradztwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- doradztwa w zakresie doboru właściwych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia,

- ustalania okoliczności przyczyn wypadków przy pracy lub wypadku w drodze do i z pracy oraz sporządzania dokumentacji wypadkowej, badania przyczyn i okoliczności wypadku,

- opracowywania ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz jego aktualizacja,

- stwierdzania zagrożeń zawodowych, bieżące informowanie Burmistrza Miasta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń,

- zgłaszania wniosków dotyczących poprawy stanu BHP,

- wprowadzania udoskonaleń pozwalających na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta.

  1. Potrzeba świadczenia usługi będzie wynikała z bieżących potrzeb Zamawiającego.
  2. Wykonawca powinien posiadać kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań służby BHP oraz ukończone szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.
  3. Zaoferowana cena będzie uwzględniała wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.  
  4. Termin realizacji zamówienia: 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
  5. Warunki płatności: ryczałt miesięczny, przelew 14 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 Do formularza należy dołączyć:

Potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy kopie dokumentów potwierdzających:

1) kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań służby bhp;

2) ukończenie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na wykonywanie zadań z zakresu służby BHP”.

Oferty należy składać do dnia 22.12.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2015r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

  1. w zakresie merytorycznym: Pani Monika Czarnecka, tel. (29)679-54-35,
  2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

1) Zaproszenie do składania ofert PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

3) Wzór Umowy PDF

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-12-15)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-12-15 13:02:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-12-15 13:18:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki