☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Wtorek 14.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych  do udziału w pracach komisji

konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

prowadzonym przez Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka,
ogłoszonym w dniu 08 kwietnia 2016 roku


  I. INFORMACJE OGÓLNE
1.     Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy,  zwane dalej kandydatami,  do zgłaszania się do prac w komisji konkursowej w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2016r.
2.  Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji  jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
3. W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1)    są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2)     nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
3)     nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.


II. ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ
1.    Ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy, w tym:
1)    kryteriów formalnych, według których dokonywana jest:
a)    ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie ustawy;
b)    ocena terminowości złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem;
c)    ocena kompletności załączonej dokumentacji, o której mowa w niniejszym ogłoszeniu;
d)    ocena czy przedstawiona oferta realizacji zadania publicznego jest zgodna z działalnością statutową  Oferenta i adresatami zadania są mieszkańcy Miasta Ostrów Mazowiecka;
e)    ocena czy Oferent nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec Miasta Ostrów Mazowiecka.
2)    kryteriów merytorycznych, według których dokonywana jest:
a)    jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,
b)     przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c)    planowany przez organizację pozarządową udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
d)    wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
e)    analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.


III. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w kancelarii Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub przesłać drogą elektroniczną na adres: poczta@ostrowmaz.pl  do dnia  21 kwietnia 2016r.


Burmistrz


/-/ Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-04-08)
Udostępnił:
Michał Duda
(2016-04-11 12:41:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Duda
(2016-04-11 12:43:54)
 
 
ilość odwiedzin: 5837102

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X