☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Poniedziałek 23.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Procedura związana z wydawaniem dowodów osobistych

Podstawa prawna

* Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 653 z późn.zm.)
* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r. poz. 31)
* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z 20.11.2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 876)
* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400)

Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

Wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w siedzibie organu dowolnej gminy na terytorium R.P.

 Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy z wyjątkiem:

 • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu ,której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu, której wniosek składa jeden z rodziców;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu, której wniosek składa opiekun prawny;
 • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można także złożyć w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.

Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego: w formie papierowej - czytelnie wypełniony – załącznik nr 1; lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP – załącznik nr 2.
 2. Skrócony odpis aktu urodzenia, aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu – w przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, w celu wyjaśnienia niezgodności;
 3. Dokument poświadczający obywatelstwo polskiego – w przypadku niezgodności z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL dotyczącej obywatelstwa.

Do wniosku należy dołączyć:

Kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą osobę z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy po przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających ten fakt.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 × 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą w/w wymogi.

Termin załatwienia: Do 30 dni

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej – Urząd Stanu Cywilnego pokój numer 4 tel. (029) 76795450 wew. 424

 

Wydawanie dowodów z powodu wymiany lub utraty dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w siedzibie organu dowolnej gminy na terytorium R.P.

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy z wyjątkiem:

 • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;
 • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można także złożyć w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.

Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o wydanie dowodu osobistego:

w formie papierowej - czytelnie wypełniony – załącznik nr 1;

lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP - załącznik nr 2.

2.Skrócony odpis polskiego aktu urodzenia, polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu – w przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, w celu wyjaśnienia niezgodności;

3.Dokument poświadczający obywatelstwo polskiego – w przypadku niezgodności zdanymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL dotyczącej obywatelstwa.

 

Do wniosku należy dołączyć:

Kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą osobę z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy po przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających ten fakt.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 × 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą w/w wymogi.

Termin załatwienia: Do 30 dni

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności tel.(029) 679-54-50 wew.424.

Uwagi:

Dowód osobisty podlega wymianie w razie:

 • upływu terminu ważności dowodu osobistego;
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 • przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

Z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego w związku z upływem terminu ważności należy wystąpić co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności.

W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę. Jeżeli nie zostanie złożony wniosek o wydanie dowodu osobistego w terminie 4 miesięcy od dnia zaistnienia w/w okoliczności, dowód ten zostanie z urzędu unieważniony.

W razie utraty dowodu osobistego, należy niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu, ważne do czasu wydania nowego dokumentu nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące, oraz powiadamiają o tym fakcie organ, który wydał dowód w celu jego unieważnienia.

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania, jeśli nie zostanie w tym czasie uszkodzony, a dane w nim zawarte nie ulegną żadnej zmianie. Dowód wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Przy odbiorze nowego dokumentu poprzedni jest uszkadzany fizycznie przez jego przecięcie lub przedziurkowanie w taki sposób, aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem holograficznym i zwracany właścicielowi.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wytworzył:
Siekierska Marta
(2016-05-13)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-05-16 15:07:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Siekierska Marta
(2020-04-22 12:56:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1531389