☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Poniedziałek 17.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2017 roku, ogłoszonym w dniu 18 listopada 2016 roku

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) zwanej dalej „Ustawą” Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do prac w komisji konkursowej w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2017 roku.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

3. W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
  2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

II. ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

  1. Ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy, w tym :
    1. kryteriów formalnych, według których dokonywana jest ocena:

a) Czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu?

b) Czy oferta jest przedstawiona na właściwym formularzu?

c) Czy zadanie mieści się w celach statutowych oferenta?

d) Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu?

e) Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia?

f) Czy do oferty dołączone są właściwe załączniki?

  1. kryteriów merytorycznych, według których dokonywana jest:

a) Ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu.

b) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.

c) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

d) Uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.

e) Uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenie wolontariatu i pracę społeczną.

f) Ocena proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne.

g) Ocena doświadczenia w realizacji tego rodzaju zadania.

III. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w kancelarii Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub przesłać drogą elektroniczną na adres: poczta@ostrowmaz.pl do dnia 30 listopada 2016 roku.

Burmistrz

/-/ Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-11-18)
Udostępnił:
Michał Duda
(2016-11-18 16:02:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Duda
(2016-11-18 16:03:59)
 
 
ilość odwiedzin: 4891796

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X