☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Czwartek 16.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku prowadzonym przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka, ogłoszonym w dniu 7 lutego 2017 roku

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku prowadzonym przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka, ogłoszonym w dniu 7 lutego 2017 roku

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.         Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), zwanej dalej „Ustawą” Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do prac w Komisji konkursowej w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2017r.

2.         Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

3.         W skład Komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
 3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

II. ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

1. Ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy, w tym :

 1. Kryteriów formalnych, według których dokonywana jest ocena:
 1. czy oferta została złożona zgodnie z terminem określonym w ogłoszeniu;
 2. czy oferta jest przedstawiona na właściwym formularzu;
 3. czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie Ustawy;
 4. czy oferta jest kompletna oraz podpisana przez upoważnione osoby;
 5. czy przedstawiona oferta realizacji zadania publicznego jest zgodna z działalnością statutową Oferenta i adresatami zadania są mieszkańcy miasta Ostrów Mazowiecka;
 6.  czy Oferent nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec Miasta Ostrów Mazowiecka.
 1.  Kryteriów merytorycznych, według których dokonywana jest ocena:
 1. możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową;
 2. jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;
 3. przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 4. planowanego przez organizację pozarządową udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 5. wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 6.   realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

III. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w kancelarii Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub przesłać drogą elektroniczną na adres: poczta@ostrowmaz.pl  do dnia 22 lutego 2017 roku.

 Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer


 
 
ilość odwiedzin: 5842324

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X