☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Niedziela 01.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia kortów tenisowych oraz budowa elektroenergetycznej linii kablowej NN-0,4kV i montaż słupów oświetleniowych na działkach nr ew. 3138/1 i 3103/11 (w obrębie parku wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego pod nr rej. A-510)  w miejscowości Ostrów Mazowiecka”.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa oświetlenia kortów tenisowych oraz budowa elektroenergetycznej linii kablowej NN-0,4kV i montaż słupów oświetleniowych na działkach nr ew. 3138/1 i 3103/11 (w obrębie parku wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego pod nr rej. A-510)  w miejscowości Ostrów Mazowiecka.

Projektowane zagospodarowanie działek:

W celu podniesienia atrakcyjności istniejących kortów do gry w tenisa ziemnego należy wybudować oświetlenie zewnętrzne. Powyższe umożliwi korzystanie z kortów tenisowych w godzinach po zachodzie słońca i wieczornych. Do budowy linii kablowej oświetlenia kortów zastosować 5x10mm2 YKY 5x6mm2. Do oświetlenia kortów do gry w tenisa ziemnego zastosować słupy stalowe ocynkowane posadowione na fundamentach żelbetowych. Całość prac wykonać zgodnie z planem zagospodarowania E/1. Na słupach oświetleniowych zainstalować naświetlacze ledowe o mocy 259W każdy i strumieniu świetlnym 32000 lm. Jako uziemienie, wzdłuż kabla ułożona zostanie bednarka stalowa ocynkowana FeZn25x4mm. Podłączy do niej należy zaciski PE wszystkich słupów oświetleniowych.

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania:

- linia kablowa 0,4kV,YKY 5x10mm2, typu YKY 5x6mm2

- YKY 5x6mm2 – długość 154,5m bez rur osłonowych 0,018x127,5=2,30m2

- rury osłonowe DVR50 – o długości 27m, 0,05x27=1,35m2

- słup oświetleniowy stalowy na fundamencie F120V/43 – 6szt.

- fundament (0,43m x 0,43m) 0,18x6=1,08m2

 1. Szczegółowy zakres robót do realizacji określony jest w załączonym projekcie budowlanym(zał. nr 3), wykonanym przez: Usługi Elektryczne mgr inż. Krzysztof Gałązka, 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Złotych Kłosów 7 - Projektant: mgr inż. Krzysztof Gałązka.
 2. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, weryfikacji załączonej dokumentacji oraz prawidłowego obliczenia ceny ryczałtowej.
 3. Przewidzianą formą wynagrodzenia jest ryczałt. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego, obejmuje ono koszt wszystkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy (m.in. koszty robocizny, materiałów z uwzględnieniem kosztów zakupu, koszty pracy sprzętu koszty dojazdu/dostaw oraz wszelkie obciążenia kosztowe niezbędne do wykonania zamówienia) i nie będzie podlegało podwyższeniu. Załączony do ogłoszenia o zamówieniu przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Zaleca się szczegółowe sprawdzenie załączonej dokumentacji.
 4. Na etapie składania ofert nie jest wymagane załączenie do oferty kosztorysu ofertowego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy przedstawi Zmawiającemu w wersji papierowej kosztorys sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej (4 egzemplarze) zawierający ryczałtowy koszt wykonania poszczególnych elementów robót.
 5. Zamawiający wymaga obecności na budowie kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w każdy dzień, w którym prowadzone będą roboty budowlane.
 6. Wszystkie roboty w zakresie umowy należy wykonać pod nadzorem:

- kierownika budowy,

- inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiającego.

 1. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu: dokumentacji powykonawczej wraz z wynikami badań pomiarów lub sprawdzeń oraz dokumentów wyrobów zastosowanych w obiekcie budowlanym.
 2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 • Wybrany w niniejszym postepowaniu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny ofertowej.
 • Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 1. pieniądzu; przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej 60 8923 0008 0016 7309 2000 0004;
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 3. gwarancjach bankowych;
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
 • Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
 • Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
 • W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 9 pkt 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
 • Część zabezpieczenia w wysokości 70% ustalonej kwoty w ust. 9 pkt 1, zostanie zwolniona 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze, pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
 1. Termin realizacji zamówienia: 30.09.2017 r.
 2. Warunki płatności: przelew 30 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
 3. Nazwy własne materiałów, produktów, urządzeń, usług, systemów lub procesów podanych w dokumentacji projektowej lub przedmiarach służą wyłącznie do podania minimalnych wymagań i parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia ich innymi produktami, materiałami, urządzeniami, usługami, systemami lub procesami o parametrach równoważnych, nie gorszych niż opisane w wyżej wymienionych dokumentach.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia będzie dysponował:
 1. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wpisaną do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (lub równoważnej), posiadającą aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Jeżeli Wykonawca nie dysponuje osobą z ww. uprawnieniami, Zamawiający uzna warunek również za spełniony, jeżeli ww. osoba nabyła prawo do wykonywania ww. zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r. poz.65).

III. Kryteria oceny ofert:

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1) Najniższa cena –  waga 90% ,

2) okres gwarancji i rękojmi – waga 10%.

 1. Punkty przyznawane za podane w ust. 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

1) Cena:

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

 - Cof -  cena podana w ofercie

2) Okres gwarancji i rękojmi:

Liczba punktów = ( Gof/Gmax ) * 100 * waga

gdzie:

 - Gof - Okres gwarancji i rękojmi podany w ofercie

 - Gmax - najdłuższy okres gwarancji i rękojmi spośród wszystkich ofert

Minimalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Oferty proponujące 60 miesięczny i dłuższy okres gwarancji i rękojmi otrzymają taką samą, maksymalną liczbę punktów.

 1. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

IV. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć:

 1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.– załącznik nr 2.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień przez osoby zdolne do realizacji zamówienia (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy).

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Miasto Ostrów Mazowiecka i opatrzonej napisem: „Oferta na: Budowę oświetlenia kortów tenisowych oraz budowę elektroenergetycznej linii kablowej i montaż słupów oświetleniowych w miejscowości Ostrów Mazowiecka”.

Oferty należy składać do dnia 16.08.2017 r. do godz. 11.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w dniu 16.08.2017r.o godz. 11.20, pok. Nr 103.

VI. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Daniel Choinka, tel. (29) 679-54-61
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie sprawdzać skrzynkę e-mail). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym PDF

1) Formularz Oferty (DOC, PDF)

2) Wykaz Osób (DOC, PDF)

3) Dokumentacja ZIP

4) Wzór Umowy PDF


Ostrów Mazowiecka, 03.08.2017r.

INFORMACJA

W związku z wystąpieniem  błędów w pliku "Korty tenisowe_projekt budowlany.pdf" Zamawiający załącza poniżej kompletny projekt.

Projekt Budowlany PDF
 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2017-08-02)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2017-08-03 10:06:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2017-08-03 15:45:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1593423