Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej  i kosztorysowej budowy odcinka  ulicy Artyleryjskiej - zgodnie z załączonym schematem, (około 420 mb) oraz uzyskanie decyzji zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. W zakresie przedmiotu zamówienia należy Opracować kompletną dokumentację projektową  i kosztorysową budowy odcinka  ulicy Artyleryjskiej - zgodnie z załączonym schematem, (około 420 mb) oraz uzyskanie decyzji zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

2. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać:

 1. wyznaczenie granic pasa drogowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu
   i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – t.j.: Dz. U. z 2016 poz. 124)
   i projektowanie w tych granicach,
 2. dokonanie podziału działek  leżących w granicach projektowanego pasa drogowego,
 3. zaprojektowanie jezdni z chodnikiem z uwzględnieniem wszystkich zjazdów ulic i wjazdów na działki prywatne,
 4. przebudowę infrastruktury technicznej tj. budowę brakujących sieci: należy przewidzieć regulację ewentualnych istniejących urządzeń podziemnych, odprowadzenie wód deszczowych oraz przestawienie słupów elektroenergetycznych i teletechnicznych (jeżeli istnieje taka potrzeba).

3. Dokumentacja powinna zawierać:

 1. projekty budowlano – wykonawcze wszystkich branży niezbędnych do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej (po 6 egz.) np.:
 1. branża drogowa – 6 egz.,
 2. branża sanitarna – 6 egz.,
 3. branża elektroenergetyczna – 6egz.,
 4. branża teletechniczna – 6egz.,
 1. uzgodniony projekt czasowej organizacji ruchu- 4 egz.,
 2. uzgodniony projekt stałej organizacji ruchu- 4 egz.,
 3. przedmiar robót na całość zadania (na poszczególne branże) – 2 egz.,
 4. dodatkowo przedmiar robót bez chodników i zjazdów na posesje – 2 egz.,
 5. kosztorysy inwestorskie na całość zadania (na poszczególne branże) – 2 egz.,
 6. dodatkowo kosztorysy inwestorskie bez chodników i zjazdów na posesje – 2 egz.,
 7. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (na poszczególne branże) – 2 egz.,
 8.  informacja BiOZ – 2 egz.,
 9. mapę do celów projektowych - 4 egz.,
 10.  mapę ewidencyjną z oznaczeniem zakresu robót,
 11. dokumentację geologiczną – 2 egz.
 12. uwzględnienie ewentualnej wycinki drzew kolidujących z uzyskaniem wymaganych parametrów drogi lub ich zabezpieczenia,
 13. wykonanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie przygotowania do uregulowania stanu prawnego gruntów tj.: wydzielenia pasa drogowego, dokonania podziałów geodezyjnych (szacowana ilość podziałów działek ewidencyjnych -21 szt.), Ilość działek do podziału może ulec zmianie.
 1. wymagane opinie, ekspertyzy, uzgodnienia właściwych organów, pozwolenia i inne niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych oraz warunki techniczne wymagane dla przedmiotu umowy wraz z decyzją ZRID,
 2. inne opracowania niezbędne do uzyskania rezultatu umowy.

4. Zamawiający wymaga, aby:

 • dokumentacja była sporządzona i przekazana w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD - część opisowa, rysunki w formacje PDF, kosztorysy i przedmiar robót w formie edytowalnej,
 • dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy była zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowiły integralną część przedmiotu odbioru.

5. Projektant zobowiązuje się do:

 • opisywania proponowanych produktów, materiałów, urządzeń lub usług z zachowaniem przepisów wynikających z art.29-31 ustawy P.z.p, a w szczególności bez podawania nazw znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów produktów, materiałów, urządzeń lub wykonawców realizujących usługi oraz określenia minimalnych wymagań, dotyczących ich równoważności,

W przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, produktów, materiałów, urządzeń lub usług ”równoważnych”, Wykonawca - na etapie badania
 i oceny ofert- zobowiązuje się do wydania na wniosek Zamawiającego pisemnej opinii dot. spełniania minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności,

 • udzielenia odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni,
   a w przypadkach szczególnie złożonych  - 5 dni od daty przekazania pytania Wykonawcy.
 1. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu weryfikacji zakresu zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. Po rozstrzygnięciu postępowania wybrany Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdu i przeprowadzenia wizji lokalnej projektowanej inwestycji w celu dokładnego wykonania dokumentacji projektowej.

 7.  Obowiązki Wykonawcy są określone szczegółowo w projekcie umowy (Załącznik nr 2).

Uwaga!

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym proponowany przedmiot zamówienia w zakresie przebiegu ulicy, konstrukcji nawierzchni, zakresu projektowania koniecznych sieci i przyłączy oraz przebudowy ewentualnych kolizji.

Kosztorysy inwestorskie należy opracować w oparciu o:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Dokumentację projektową oraz kosztorysy nakładcze należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować w oparciu o Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

II. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Zamawiający wymaga dysponowania projektantami wszystkich branży niezbędnych do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej np.: branży drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278 ze zm.) wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do projektowania w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65).

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzające spełnienie warunku dysponowania projektantami np.: branży drogowej, sanitarnej i elektroenergetycznej, teletechnicznej wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

III. Termin wykonania zamówienia: 30.11.2018r.

IV. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

VI. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej  i kosztorysowej budowy odcinka  ulicy Artyleryjskiej - zgodnie z załączonym schematem, (około 420 mb) oraz uzyskanie decyzji zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID)”.

Oferty należy składać do dnia 23.02.2018r. do godz. 11.00.

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2018r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

VIII. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Daniel Choinka tel. (29) 679-54-61
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejsza stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem  i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym (PDF)

2. Formularz ofertowy (DOC, PDF)

3. Wzór Umowy (PDF)

4. Szkic z lokalizacją proponowanej budowy (PDF)

Wytworzył:
Zbigniew Chrupek
(2018-02-15)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2018-02-15 16:06:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2018-02-15 16:09:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki