Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy i modernizacji odcinka ulicy Kościuszki - zgodnie z załączonym schematem, (około 700 mb) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy i modernizacji odcinka ulicy Kościuszki - zgodnie z załączonym schematem, (około 700 mb) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać:

 1. wyznaczenie granic pasa drogowego (zgodnie z własnościami Miasta Ostrów Mazowiecka oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – t.j.: Dz. U. z 2016 poz. 124) i projektowanie w tych granicach,
 2. zaprojektowanie jezdni z chodnikiem oraz maksymalnej ilości miejsc postojowych z uwzględnieniem wszystkich zjazdów ulic i wjazdów na działki prywatne,
 3. zatwierdzoną dokumentację techniczną na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kościuszki, stanowiącą załącznik do ogłoszenia,
 4. założenia projektowe przebudowy skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Warchalskiego i ul. ks. Jana Sobotki, stanowiące załącznik do ogłoszenia,
 5. przebudowę infrastruktury technicznej tj.: należy przewidzieć regulację ewentualnych istniejących urządzeń podziemnych, rozwiązać odprowadzenie wody deszczowej.

3. Dokumentacja powinna zawierać:

 1. projekty budowlano – wykonawcze wszystkich branży niezbędnych do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej (po 6 egz.) np.:
  1. branża drogowa,
  2. branża sanitarna,
  3. branża elektryczna,
  4. branża teletechniczna (w razie konieczności),
 2. uzgodniony projekt czasowej organizacji ruchu- 4 egz.,
 3. uzgodniony projekt stałej organizacji ruchu- 4 egz.,
 4. przedmiar robót na całość zadania (na poszczególne branże) - 2 egz.,
 5. kosztorysy inwestorskie na całość zadania (na poszczególne branże) - 2 egz.,
 6. przedmiar robót bez chodników i wjazdów na posesje – 2 egz.,
 7. kosztorysy inwestorskie bez chodników i wjazdów na posesje – 2 egz.,
 8. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (na poszczególne branże) - 2 egz.,
 9. informacja BiOZ – 2 egz.,
 10. mapa do celów projektowych – 4 egz.,
 11. mapa ewidencyjna z oznaczeniem zakresu robót,
 12. dokumentację geologiczną – 2 egz.
 13. wymagane opinie, ekspertyzy, uzgodnienia właściwych organów, pozwolenia i inne niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych oraz warunki techniczne wymagane dla przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
 14. inne opracowania niezbędne do uzyskania rezultatu umowy.,

4. Zamawiający wymaga, aby:

 • dokumentacja była sporządzona i przekazana w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD - część opisowa, rysunki w formacje PDF, kosztorysy i przedmiar robót w formie edytowalnej,
 • dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy była zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
 1. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowiły integralną część przedmiotu odbioru,

5.    Projektant zobowiązuje się do:

 • opisywania proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających z art.29-30 Pzp tj. bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to wykonalne i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń oraz określenia minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności.

W przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, produktów, materiałów, urządzeń lub usług ”równoważnych”, Wykonawca - na etapie badania i oceny ofert- zobowiązuje się do wydania na wniosek Zamawiającego pisemnej opinii dot. spełniania minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności,

 • udzielenia odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni, a w przypadkach szczególnie złożonych  - 5 dni od daty przekazania pytania Wykonawcy.
 1. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu weryfikacji zakresu zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. Po rozstrzygnięciu postępowania wybrany Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdu i przeprowadzenia wizji lokalnej projektowanej inwestycji w celu dokładnego wykonania dokumentacji projektowej.

 7.  Obowiązki Wykonawcy są określone szczegółowo w projekcie umowy (Załącznik nr 2).

Uwaga!

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym proponowany przedmiot zamówienia w zakresie przebiegu ulicy, konstrukcji nawierzchni, zakresu projektowania koniecznych sieci i przyłączy oraz przebudowy ewentualnych kolizji.

Kosztorysy inwestorskie należy opracować w oparciu o:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Dokumentację projektową oraz kosztorysy nakładcze należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować w oparciu o Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).

II. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Zamawiający wymaga dysponowania projektantami wszystkich branży niezbędnych do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej np.: branży drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332). oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278 ze zm.) wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do projektowania w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65).

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzające spełnienie warunku dysponowania projektantami np.: branży drogowej, sanitarnej i elektroenergetycznej, teletechnicznej wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

III. Termin wykonania zamówienia: 10.12.2018r.

IV. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

VI. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy i modernizacji odcinka ulicy Kościuszki wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę”.

Oferty należy składać do dnia 28.03.2018r. do godz. 11.00.

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2018r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

VIII. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Daniel Choinka tel. (29) 679-54-61
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejsza stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem  i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym (PDF)

2. Formularz ofertowy (DOC, PDF)

3. Wzór Umowy (PDF)

4. Szkic z lokalizacją proponowanej budowy (ZIP)

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-03-20)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2018-03-20 15:00:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2018-03-20 15:12:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki