☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Poniedziałek 17.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na zadania realizowane w 2018 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w dniu 20.03.2018 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ), zwanej dalej „Ustawą” Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do prac w Komisji konkursowej w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 r.

2. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

3. W skład Komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

b) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

II. ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

Ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy, w tym :

  1. Kryteriów formalnych, według których dokonywana jest ocena:

a)  czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu;

b)  czy oferta jest przedstawiona na właściwym formularzu;

c) czy zadanie mieści się w celach statutowych oferenta;

d)  czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu ;

e) czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia;

f) czy do oferty dołączone sa właściwe załączniki.

  1. Kryteriów merytorycznych, według których dokonywana jest ocena:

a)  możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową;

b)  jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne;

c)  przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

d)  zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania ;

e)  planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną ;

f)  doświadczenia w realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków w ciągu ostatnich trzech lat. ( w przypadku kiedy Oferent składa ofertę po raz pierwszy lub nie składał ofert w ciągu ostatnich trzech lat, otrzyma maksymalną ilość punktów).

III. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w kancelarii Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub przesłać drogą elektroniczną na adres: poczta@ostrowmaz.pl  do dnia  4 kwietnia 2018 roku.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-03-20)
Udostępnił:
Renata Subda
(2018-03-21 12:54:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Subda
(2018-03-21 13:01:36)
 
 
ilość odwiedzin: 4891798

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X