Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Obkoszenie skarp wiaduktów i rowów melioracyjnych (Część I), Wykoszenie traw oraz chwastów rosnących w pasach drogowych ulic miejskich oraz terenów będących własnością miasta Ostrów Mazowiecka (Cześć II) oraz usunięcie barszczu Mantegeazziego (barszcz olbrzymi) ze skarp rzeki Grzybówki w Ostrowi Mazowieckiej, na długości 1620 m, z powierzchni 1,37 ha (Część III).

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Część I:

1) Obkoszenie skarp wiaduktów znajdujących się przy ul. Sielskiej, Sikorskiego oraz Armii Krajowej z porastających traw oraz chwastów:

1

Wiadukt Sikorskiego

6967 m²

2

Wiadukt Sielska

4119 m²

3

Wiadukt Armii Krajowej

8266 m²

2) Obkoszenie rowów melioracyjnych odprowadzających wody opadowe do rzeki Grzybówki:

1

Od obwodnicy miasta

2350 mb.

19975 m2

2

Od ul. Dubois do ul. Bielskiej

280 mb.

2380 m2

3

Od rzeki Grzybówki do ul. Małkińskiej

1198 mb.

10183 m2

 

 • Do obowiązków Wykonawcy należy:
 1. dwukrotne wycięcie i usunięcie traw, chwastów, młodych odrostów drzew i zakrzaczeń: I koszenie w terminie od daty zawarcia umowy (maj 2018r.) do 20 czerwca 2018r., II koszenie w terminie od sierpnia do 15 października 2018r. (metr bieżący obejmuje wykoszenie rowu i korony skarpy na szerokości około 1 metra – ok. 8,5 m2),
 2. usunięcie innych zanieczyszczeń i odpadów znajdujących się na wykoszonych terenach.

UWAGA: terminy prac mogą być przesunięte w zależności od aury w danym miesiącu, po uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Miasta.

 • Termin wykonania poszczególnych prac należy zgłosić co najmniej dwa dni przed wykonaniem usługi pracownikowi Urzędu Miasta.
 • Koszt zagospodarowania odpadów zielonych, biodegradowalnych i komunalnych leży po stronie Wykonawcy.
 • Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu do sporządzenia półrocznych sprawozdań przekazywanych do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy. Sprawozdanie ma  zawierać informacje o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne

Część II:

Wykoszenie traw oraz chwastów rosnących w pasach drogowych ulic miejskich oraz terenów będących własnością miasta Ostrów Mazowiecka, w następujących miejscach:

l.p.

ulica

powierzchnia

 1.  

Mieszka

50 m²

 1.  

Reja

500 m²

 1.  

Gierymskiego

50 m²

 1.  

Harcerska

10 m²

 1.  

Jagiellońska -  Okrzei

200 m²

 1.  

Ogrodowa

400 m²

 1.  

Teren nad rowem melioracyjnym

1,5 ha

 1.  

Skłodowskiej Curie

200 m²

 1.  

Wojska Polskiego od Różańskiej

1600 m²

 1.  

Brokowska

4500 m²

 1.  

Teren za Lidlem

2000 m²

 1.  

Teren za Urzędem Skarbowym

4100 m²

 1.  

Konopnickiej

40 m²

 1.  

Reymonta

60 m²

 1.  

Wołodyjowskiego

1200 m²

 1.  

Dolna

1000 m²

 1.  

Wiejska

100 m²

 1.  

Zagłoby

50 m²

 1.  

Wspólna

200 m²

 1.  

Wodna

250 m²

 1.  

Cmentarna

600 m²

 1.  

Ptasia

400 m²

 1.  

Podstoczysko

200 m²

 1.  

Wójtowska

100 m²

 1.  

Sadowa

300 m²

 1.  

Legionowa

650 m²

 1.  

Sikorskiego

3300 m²

 1.  

Pasterska

1400 m²

 1.  

Kossaka

240 m²

 1.  

Techników

360 m²

 1.  

Armii Krajowej

1400 m²

 1.  

Żale

3000 m²

 1.  

Wesoła

750 m²

 1.  

Działka przy ul. Kietlinga. Kiemliczów

720 m²

 1.  

Północna

700 m²

 1.  

Działka przy ul. Prusa, Jagiellońska, Zwycięzców

190 m²

 1.  

Bielska

1100 m²

 1.  

Bursztynowa

1000 m²

 1.  

Najmoły

280 m²

 1.  

Korczaka

200 m²

 1.  

Wiśniowa

410 m²

 1.  

Piaskowa

150 m²

 1.  

Stolarskiego

80 m²

 1.  

Zachodnia

220 m²

 1.  

Złota

440 m²

 1.  

Łączna

2548 m²

 1.  

Jasna

152 m²

 1.  

Robotnicza

524 m²

 1.  

Piłata

40 m²

 1.  

Sielska (za rowem)

380 m²

 1.  

Droga wewnętrzna Między Lipowa i Sportową

200 m²

 1.  

Teren między wiaduktem i ul. Biała, między wiaduktem i teren ogródków działkowych, między wiaduktem i wewnętrzna droga serwisową

5360 m²

 

                        

 1.  

Pas drogowy na odcinku działki miejskiej ul. Wileńska-Chabrowa

200 m²

 1.  

Młyńska

100 m²

 1.  

Harusewicza

180 m²

 1.  

Radziejowskiego

450 m²

 1.  

Wspólna

250 m²

 1.  

Kościuszki/od Słowackiego

80 m²

 1.  

Fabryczna

500 m²

 1.  

Borowa

3000 m²

 1.  

Strzelecka

300 m²

 1.  

Szkoły Podchorążych

900 m²

 1.  

Kolarska

750 m²

 1.  

Artyleryjska na odcinku Saperska-Kameralna

1000 m²

 1.  

Okrężna

500 m²

 1.  

Orzeszkowej/Moniuszki

10 m²

 1.  

Kopernika

40 m²

 1.  

Oficerska

360 m²

 1.  

Mystkowskiego

20 m²

 1.  

Miła

300 m²

 1.  

Świderskich

220 m²

 1.  

Kwiatów Polskich

180m2

Do obowiązków Wykonawcy należy:

 • dwukrotne wycięcie i usunięcie traw i chwastów: I koszenie: od daty zawarcia umowy (maj 2018r.) do 20 czerwca 2018r., II koszenie od sierpnia do 15 września 2018r.
 • usunięcie młodych odrostów drzew i krzewów;
 • usunięcie innych zanieczyszczeń i odpadów znajdujących się na wykoszonych terenach;
 • Koszt zagospodarowania odpadów zielonych, biodegradowalnych i komunalnych leży po stronie Wykonawcy.
 • Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu do sporządzenia półrocznych sprawozdań przekazywanych do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy. Sprawozdanie ma  zawierać informacje o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne.
 • Termin wykonania poszczególnych prac należy zgłosić co najmniej dwa dni przed wykonaniem usługi pracownikowi Urzędu Miasta;
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terenu i ulic w ramach tego samego metrażu.

UWAGA!!: terminy prac mogą być przesunięte w zależności od aury w danym miesiącu, po uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Miasta.

Część III

Usunięcie barszczu Mantegazziego (barszcz olbrzymi) ze skarp rzeki Grzybówki w Ostrowi Mazowieckiej, na długości 1620 m, z powierzchni 1,37 ha. (od ul. Parkowej do granic miasta).

Do obowiązków Wykonawcy należy:

 • pięciokrotne koszenie (w okresie od czerwca 2018r. do 15 listopada 2018 r.) mechaniczne niszczenie roślin rosnących na powyższym terenie: wykaszanie i utylizacja.

 

Zaproszenie kierowane jest do firm, które posiadają doświadczenie i wiedzę w zwalczaniu barszczu metodą mechaniczną oraz utylizacji ściętych roślin.

Wykonawca zapewni pracownikom wykonującym usługę przeszkolenie BHP oraz środki ochrony osobistej niezbędne do wykonania prac.

 

Termin wykonania prac należy zgłosić co najmniej dwa dni przed wykonaniem usługi pracownikowi Urzędu Miasta.

 

 • Koszt zagospodarowania odpadów zielonych, biodegradowalnych i komunalnych leży po stronie Wykonawcy.
 • Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu do sporządzenia półrocznych sprawozdań przekazywanych do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy. Sprawozdanie ma  zawierać informacje o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne
 1. Wykonawca musi posiadać odpowiednie doświadczenie: należy wykazać się realizacją co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu prac tożsamych z przedmiotem zamówienia                           i przedstawić dowody potwierdzające, że prace zostały wykonane należycie (dla Cz. I, Cz. II, Cz. III).
 2. Wykonawca musi dysponować sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia tj.: kosiarką spalinową; kosą żyłkową spalinową, kosiarką wysięgnikową, samochodem dostawczym z przyczepą lub ciągnikiem z przyczepą (dla Cz. I, Cz. II, Cz. III).
 3. Wykonawca powinien posiadać stosowne ubezpieczenie. Wybrany Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. (dla Cz. I, Cz. II, Cz. III).
 4. Zaoferowana przez Wykonawcę cena obejmować będzie wszystkie koszty niezbędne do wykonania danej części zamówienia, a w szczególności koszty: dojazdu do miejsc wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia; zatrudnienia osób; zakupu i eksploatacji sprzętu niezbędnego do  dwukrotnego wycięcia i usunięcia traw i chwastów.
 5. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub jej części po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy:
  • w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a nie można było tego przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
  • w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.
 7. Termin wykonania zamówienia:
 • Część pierwsza: I koszenie: od daty zawarcia umowy (maj 2018r.) do 20 czerwca 2018r., II koszenie: od sierpnia 2018r. do 15 października 2018 r.
 • Część druga: I koszenie: od daty zawarcia umowy (maj 2018r.) do 20 czerwca 2018r., II koszenie: sierpnia 2018r. do 15 października 2018r.
 • Część trzecia: pięciokrotne koszenie w okresie od czerwca 2018r. do 15 listopada 2018r.
 1. Część wynagrodzenia w wysokości 50% zaoferowanej ceny, zostanie wypłacona Wykonawcy po odbiorze pierwszego etapu prac (I koszenia). Pozostała część  wynagrodzenia zostanie wypłacona po odbiorze drugiego etapu prac (II koszenia) - dotyczy Cz. I i Cz. II.
 2. Część wynagrodzenia w wysokości 20% zaoferowanej ceny, zostanie wypłacona Wykonawcy po każdym etapie koszenia (pięciokrotne koszenie w okresie od czerwca do 15 listopada 2018 r.) - dotyczy Cz. III.
 3.  Warunki płatności: przelew, w ciągu 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę na jedną, dwie lub wszystkie trzy części zamówienia należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu ofertyzałącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w wykonywaniu podobnych zadań, o posiadaniu niezbędnego sprzętu oraz o posiadanym stosownym ubezpieczeniu. – załącznik nr 2.
 1. Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – załącznik nr 3.
 2. Kserokopie dowodów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzających należyte wykonanie co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu prac tożsamych z przedmiotem zamówienia.
 3. Wykaz narzędzi niezbędnych do wykonania zamówienia – załącznik nr 4

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na (Skreślić niepotrzebne części zamówienia): Obkoszenie skarp wiaduktów i rowów melioracyjnych (Część I) Wykoszenie traw oraz chwastów rosnących w pasach drogowych ulic miejskich oraz terenów będących własnością miasta Ostrów Mazowiecka (Cześć II) oraz usunięcie barszczu Mantegeazziego (barszcz olbrzymi) ze skarp rzeki Grzybówki w Ostrowi Mazowieckiej, na długości 1620 m, z powierzchni 1,37 ha (Część III).”

Oferty należy składać do dnia  09.05.2018r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  09.05.2018r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Marek Matys, tel. (29) 679-54-31,
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejsza stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

Załączniki:

Zaproszenie do skladania ofert PDF

1. Formularz Oferty (DOC, PDF)

2. Oświadczenie (DOC, PDF)

3 i 4. Wykaz Usług i Narzędzi (DOC, PDF)

5. Wzór Umowy Cz.I/Cz.II /Cz. III (ZIP)

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-04-27)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2018-04-27 15:17:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2018-04-27 15:25:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki