Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.  U.  z  2017  r. poz. 1579, 2018) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka, Gminy Ostrów Mazowiecka, Gminy Wąsewo i Gminy Zaręby Kościelne wraz z opiekunami do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w roku szkolnym 2018/2019.

I. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

 1. Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka, Gminy Ostrów Mazowiecka, Gminy Wąsewo i Gminy Zaręby Kościelne wraz z opiekunami do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w roku szkolnym 2018/2019.

Ilość przewożonych osób:

-uczniów: 15-17 osób,

-opiekunów: 1 osoba.

Trasa przejazdu:

Przejazd I – dowóz uczniów do szkoły - Ostrów Mazowiecka, ul. Brokowska 37 – Ostrów Mazowiecka, ul. L. Mieczkowskiego 25 (Dworzec autobusowy) – Ostrów Mazowiecka, ul. Lubiejewska (cmentarz parafialny) – Stare Lubiejewo, ul. Słoneczna 4  (Zespół Szkół Specjalnych) – Ostrów Mazowiecka, ul. L. Mieczkowskiego 25  (Dworzec autobusowy) - ok. 12,5 km.

Przejazd II – odbiór uczniów ze szkoły - Ostrów Mazowiecka, ul. L. Mieczkowskiego 25 (Dworzec autobusowy) - Stare Lubiejewo, ul. Słoneczna 4 (Zespół Szkół Specjalnych) - Ostrów Mazowiecka, ul. Lubiejewska (cmentarz parafialny) - Ostrów Mazowiecka, ul. L. Mieczkowskiego 25 (Dworzec autobusowy) - Ostrów Mazowiecka, ul. Brokowska 37 - ok. 12,5 km.

Zaleca się, aby Wykonawca zweryfikował długość trasy przed złożeniem oferty.

Ilość przejazdów:

2 przejazdy dziennie –        I. dowóz uczniów do szkoły (zajęcia rozpoczynają się o godz.8:00)

                                          II. odbiór uczniów ze szkoły (zajęcia kończą się ok. godz. 14:50)

Szczegółowy rozkład godzin przyjazdu i odjazdu z poszczególnych przystanków ustalony zostanie w uzgodnieniu z Wykonawcą po podaniu przez Szkołę rozkładu zajęć.

 1. Wykonawca musi posiadać ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób oraz posiadać zdolność techniczną i zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia.
 2. Przez cały czas trwania umowy pojazdy przeznaczone do wykonania zamówienia muszą spełniać wszelkie wymagania techniczne i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przewozu osób niepełnosprawnych.
 3. Wykonawca ubezpieczy się od zniszczenia wyposażenia pojazdu przez dowożonych uczniów. W przypadku braku ubezpieczenia wykonawca pokrywa koszty naprawy zniszczeń.
 4. Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykonywał przedmiot zamówienia własnymi zasobami lub będącymi w jego wyłącznej dyspozycji.
 5.  Zamawiający wymaga, aby pojazd był wyprodukowany nie wcześniej niż w 2002 roku, posiadał sprawną klimatyzację i ogrzewanie oraz wszystkie fotele wyposażone w sprawne pasy bezpieczeństwa.
 6. Zamawiający może, przed podpisaniem umowy oraz w trakcie jej trwania, sprawdzić zgodność przeznaczonych do realizacji zamówienia pojazdów z wymogami określonymi w zamówieniu.
 7. Wykonawca zagwarantuje przewożonym uczniom oraz ich opiekunom miejsca siedzące w pojeździe.
 8. Wykonawca zobowiąże się nie przewozić pojazdem, w czasie dowozu uczniów, osób trzecich.
 9. Wykonawca, na dzień podpisania umowy, przedstawi ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z 2018 r. poz. 12, 79, 138, 650) obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie NNW. Wykonawca przedstawi kopie dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków
 10. Proponowana w ofercie cena ma uwzględniać wszystkie koszty techniczne związane z eksploatacją pojazdu, uiszczaniem opłat oraz kar nałożonych przez właściwe organy wynikających ze świadczonej usługi.
 11. Faktury/rachunki za faktycznie zrealizowane usługi przewozowe, będą wystawiane po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.

II. Termin wykonania zamówienia: 03 września 2018r. do 21 czerwca 2019r. (max 185 dni zajęć edukacyjnych).

III. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena za jeden dzień wykonywanej usługi.

IV. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu ofertyzałącznik nr 1 do zapytania.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka, Gminy Ostrów Mazowiecka, Gminy Wąsewo i Gminy Zaręby Kościelne wraz z opiekunami do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w roku szkolnym 2018/2019”.

Oferty należy składać do dnia 19.07.2018r. do godz. 11.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w dniu 19.07.2018r.o godz. 11.20, pok. Nr 103.

VI. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 1. Pani Dorota Ambroziak - Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej  w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka, tel.: (29)679-54-53,
 2. Pani Marzena Grabowska Pan Michał Kazimierski, tel. (29)679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 3. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

 

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert PDF

Formularz Oferty (PDF, DOC)

Wzór Umowy PDF

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-07-02)
Udostępnił:
Grabowska Marzena
(2018-07-04 10:13:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Grabowska Marzena
(2018-07-04 10:23:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki