Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.  Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na Świadczenie usługi ochrony polegającej na zapewnieniu bezpieczeństwa podczas imprezy pn.: „Sylwester pod Ratuszem 2019”.

I. Zakres i warunki zamówienia:

 1. Świadczenie usługi ochrony polegającej na zapewnieniu bezpieczeństwa podczas imprezy pn.: „Sylwester pod Ratuszem 2019”. Wymagana liczba pracowników ochrony – 4 osoby.
 2. Termin wykonania zamówienia: od 31.12.2018r. godz. 23.00 do 01.01.2019r. godz. 1.30.
 3. Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, niezbędne do świadczenia usługi oraz doświadczenie w wykonywaniu podobnych zamówień.
 4. Zaoferowane wynagrodzenie musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
 5. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:  Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

 1. Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres zzp@ostrowmaz.pl podając w treści nazwę i dane firmy, cenę brutto za wykonanie zamówienia oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania ofert w imieniu Wykonawcy.
 2. Do oferty należy dołączyć (w formie cyfrowej):
  1. Aktualną Koncesję na wykonywanie usług ochrony osób i mienia
  2. Wykaz usług (wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie). Zamawiający wymaga wykazaniem się co najmniej trzema usługami polegających na ochronie imprez na min. 250 uczestników każda;
  3. Dowody, że prace te zostały wykonane należycie. (Wymóg ten nie dotyczy usług wykonywanych na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka).

Oferty należy przesłać do dnia 12.12.2018r.

IV. Kontakt:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

 

Wydanie niniejszego rozeznania cenowego nie zobowiązuje Miasta Ostrów Mazowiecka do akceptacji oferty w całości lub w części, bez względu na jej zawartość cenową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Prosimy Wykonawców o regularne sprawdzanie strony BIP lub skrzynki e-mail). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert (pdf)

Wykaz usług (pdf, doc)

Istotne postanowienia umowy wzór (pdf)

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-12-05)
Udostępnił:
Grabowska Marzena
(2018-12-05 13:28:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Grabowska Marzena
(2018-12-05 13:36:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki