Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza Państwa do przedstawienia oferty na udzielanie porad prawnych dla osób pochodzących z rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz innymi środkami psychoaktywnymi z terenu miasta Ostrów Mazowiecka.

I. Zakres i warunki zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie dyżuru w celu udzielania porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dla rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz środkami psychoaktywnymi z terenu miasta Ostrów Mazowiecka, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo w rozliczeniu miesięcznym.
 2. Porady będą udzielane w Urzędzie Miasta w Ostrowi Mazowieckiej w każdy roboczy wtorek miesiąca w godzinach 16.00-18.00.
 3. Wykonawca zobowiąże się do składania Zamawiającemu co miesiąc sprawozdań z przeprowadzonych porad.
 4. Osoba udzielająca porad musi posiadać wpis na listę radców prawnych lub adwokatów. Wykonawca załączy do oferty dokumenty potwierdzające spełnianie warunku (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem).
 5. Termin wykonania zamówienia: od 02 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.
 6. Wynagrodzenie brutto obejmować będzie całość kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia (łącznie z kosztami dojazdów do Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej).
 7. Warunki płatności: ryczałt miesięczny, przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.

II. Kryteria oceny ofert:  Najniższa cena=100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1.

Do oferty należy dołączyć:

1) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku dysponowania osobą posiadającą wpis na listę radców prawnych lub adwokatów (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Udzielanie porad prawnych dla osób pochodzących z rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz innymi środkami psychoaktywnymi z terenu miasta Ostrów Mazowiecka”.

Oferty należy składać do dnia 14.12.2018r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2018r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

Osobami upoważnionymi do kontaktu są:

 1. Pani Dorota Ambroziak - Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka, tel.: (29)679-54-53, Pani Sylwia Śladewska –tel.: (29)679-54-63.
 2. Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel. (29)679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 3. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

 

Załączniki:

1) Zaproszenie do składania ofert PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

3) Wzór Umowy PDF

4) Ewidencja Godzin PDF

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-12-06)
Udostępnił:
Grabowska Marzena
(2018-12-06 09:33:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Grabowska Marzena
(2018-12-06 09:42:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki