Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia - budowa stacji paliw przy ulicy 3 Maja

Ostrów Mazowiecka,  dnia 12 lutego 2019 r.

RG-Ś.6220.2.2018

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. - cyt. dalej jako „ustawa ooś”)

zawiadamia,

że dnia 05.06.2018 r. na wniosek spółki: Stacon TiS Duszak Sp. J., ul. Ogrodowa 5, 07-420 Kadzidło wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na obszarze miasta Ostrów Mazowiecka, zlokalizowanej przy ul. 3 Maja na działkach inwestycyjnych o numerze ewidencyjnym 1668/1, 1668/2 obręb 0001 – Ostrów Mazowiecka. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka.

Przed wydaniem decyzji organ uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz zasięga opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko i możliwości:

  1. zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym: wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stanowiskami organów współdziałających, jeśli będą dostępne w terminie składania uwag i wniosków) wyłożoną do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, pok. 110, w godzinach pracy Urzędu (pon. - piątek, 8.00 - 16.00), w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia,
  2. składania uwag i wniosków do Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.,  w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 ww. ustawy ooś). Informacja o przeprowadzonym postępowaniu oraz o tym w jaki sposób zostały rozpatrzone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, zostanie zawarta w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa  (art. 29 ww. ustawy).

Podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Ostrów Mazowiecka, oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

Podano do publicznej wiadomości dnia 13 lutego 2019 r.

z up. Burmistrza

(-) Daniel Choinka

Zastępca Burmistrza

Wytworzył:
Marek Matys
Udostępnił:
Matys Marek
(2019-02-13 12:57:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Matys Marek
(2019-02-13 13:07:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki