Ostrów Mazowiecka, 05 marca 2019 r.

 

RG-P.6733.1.2019

 

OBWIESZCZENIE


 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

 

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

zawiadamia strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :

budowie budynku stanowiącego zaplecze na potrzeby wielofunkcyjnego lodowiska na działce o numerze ewidencyjnym 3103/17 przy ulicy Trebickiego w Ostrowi Mazowieckiej.

Akta przedmiotowej sprawy znajdują się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego (Zespół ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego) Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, pokój 111.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (to jest w dniach 06.03.2019 r. - 19.03.2019 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja 66 w Ostrowi Mazowieckiej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. 3 Maja.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 20.03.2019r.

 

 

Burmistrz Miasta

(-) Jerzy Bauer

 

 

 

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

 

1. Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

2. Strona internetowa Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (BIP),

3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja (Rondo Rotmistrza Witolda Pileckiego).

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-03-05)
Udostępnił:
Kosakowska Marzena
(2019-03-06 09:03:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosakowska Marzena
(2019-03-06 09:08:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki