Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr OSK3307B, na działce nr ew. 4410/7 - zawiadomienie o zebraniu kompletnego materiału do wydania rozstrzygnięcia

Ostrów Mazowiecka, dnia   19   marca 2019 r.

BURMISTRZ MIASTA

OSTRÓW MAZOWIECKA

 

 

OBWIESZCZENIE

o zgromadzeniu materiału dowodowego

 

RG-Ś.6220.4.2018

 

Zgodnie z  art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka informuje, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr OSK3307B, na działce nr ew. 4410/7 położonej w obrębie 0001 - Ostrów Mazowiecka” został zgromadzony  kompletny materiał dowodowy, pozwalający na wydanie rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym zawiadamiam o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3-go Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, pok. 110  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00. Ewentualne zastrzeżenia oraz uwagi składać można ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka lub też pisemnie kierując korespondencję opatrzoną znakiem niniejszego zawiadomienia na adres: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3-go Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a., zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 20 marca 2019 r.

 

Burmistrz Miasta

(-) Jerzy Bauer

Wytworzył:
Marek Matys
Udostępnił:
Matys Marek
(2019-03-20 13:23:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Matys Marek
(2019-03-20 13:36:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki