Regulamin przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrów Mazowiecka

 

Zarządzenie Nr  57/2020
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 99/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrów Mazowiecka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713/ zarządza się co następuje:

§ 1. 

Zmienia się treść załączników nr: 1, 2, 3 i 4 do Regulaminu przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrów Mazowiecka, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 99/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 06 listopada 2014 roku. Zmienione załączniki nr: 1, 2, 3 i 4 stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Rozwoju Gospodarczego.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta             

/-/                        
Jerzy Bauer              

 

Załączniki:

Regulamin

Załącznik nr 1 Oświadczenia komisji przetargowej

Załącznik nr 2 Zgłoszenie udziału

Załącznik nr 3 Oświadczenie oferentów

Załącznik nr 4  Lista oferentów

Klauzula informacyjna

    

Zarządzenie Nr 44/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia  04 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 99/2014 Burmistrza Miasta z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrów Mazowiecka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2019 roku poz. 506/ zarządza się co następuje:

§ 1. 

Zmienia się treść załączników nr 2 i 3 do Regulaminu przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrów Mazowiecka, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 99/2014 Burmistrza Miasta z dnia 06 listopada 2014 roku. Zmienione załączniki nr 2 i 3 stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Rozwoju Gospodarczego.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta             

/-/                        
Jerzy Bauer           

Załączniki:

Regulamin

Załącznik nr 2 - Zgłoszenie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Klauzula informacyjna

Zarządzenie Nr 99/2014

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 06 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia Regulamin przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrów Mazowiecka

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrów Mazowiecka, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się wydziałom:

- Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska,

- Strategii, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ            

/-/ Władysław Krzyżanowski  

Załączniki:

Regulamin

Zgłoszenie

Oświadczenie

 

 

Wytworzył:
Mieczysław Rejniak
Udostępnił:
Rosińska Małgorzata
(2019-04-09 13:24:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Rosińska Małgorzata
(2020-06-23 09:45:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki