Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Ostyrów Mazowiecka, dnia 18 kwietnia 2019 r.

 

RG-Ś.6220.4.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. - cyt. dalej jako „ustawa ooś”),

zawiadamia

strony o wydaniu decyzji znak: RG-Ś.6220.4.2018 z dnia 18 kwietnia 2019 r. umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
p.n.:
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr OSK3307B, na działce nr ew. 4410/7 położonej w obrębie 0001 - Ostrów Mazowiecka.

Z treścią decyzji można zapoznawać się w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3-go Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka pokój nr 110 w godzinach: poniedziałek - piątek: 8.00 – 16.00.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a., zgodnie z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

(-)

Jerzy Bauer

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Matys Marek
(2019-04-19 10:51:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Matys Marek
(2019-04-19 10:59:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki