Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 kwietnia 2019 r.

Ostrów Mazowiecka, dnia 19 kwietnia 2019 r.

 

RG-Ś.602.1.2019

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026

Na podstawie art. 48 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z wnioskiem o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”.

W piśmie z dnia 29 marca 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (znak sprawy: WOOŚ-III.410.124.2019.MM), wskazał, że „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” nie jest dokumentem, dla którego zgodnie z art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na Środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm.), wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W piśmie z dnia 4 kwietnia 2019 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie (znak sprawy: ZS.9022.398.2019 PA) wyraził opinię, że dla „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”, nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66.

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” zamieszczono w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

 Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

(-)

Jerzy Bauer

 

 

Załącznik do obwieszczenia Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka, z dnia 19 kwietnia 2019 r.

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Matys Marek
(2019-04-19 12:42:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Matys Marek
(2019-04-19 13:03:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki