Ostrów Mazowiecka  15 maja  2019 r.

BR. 0002. 4. 2019

 

Zawiadamiam, że VII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), odbędzie się w dniu 23  maja  2019 r. w czwartek o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z VI sesji Rady Miasta.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r./projekt/
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2029/projekt/
 3. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku./projekt/
 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrów Mazowiecka na realizację zadania pn.: „Budowa ul. Żale”./projekt/
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty./projekt/
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostrów Mazowiecka na 2020 rok./projekt/
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na 2019 rok./projekt/
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka, od dnia 1 września 2019 r./projekt/
 6. Podjęcie uchwały:
 1. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również  trybu ich pobierania./projekt/
 2. w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w mieście Ostrów Mazowiecka za 2018 rok”./projekt/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej oznaczonej numerem działki 5032/2 o pow. 292 m2./projekt/
 2. Informacja o działalności Międzygminnego Związku „Ziemia Ostrowska” za 2018 r.
 3. Wolne wnioski i sprawy różne
 4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Robert Krajewski

Wytworzył:
Krajewski Robert
(2019-05-16)
Udostępnił:
Brzostek Sylwia
(2019-05-16 09:10:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzostek Sylwia
(2019-05-16 09:42:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki