Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Zakup i dostawę do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz licencji oprogramowania.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz licencji oprogramowania:

L.p.

Typ

Nazwa

Ilość

 1.  

Serwer

HPE DL20 Gen10 E-2134 1P 16G 4SFF Svr

Obudowa:                                 Rack 19” 1U

Procesor:                                 Intel Xeon E-2134 3.5 GHz

Pamięć RAM:                           16 GB DDR4

Maks. wielkość pamięci:                       64 GB

Liczba wszystkich gniazd pamięci:        4

Liczba wolnych gniazd pamięci: 3

Gniazda we/wy:                         3 x USB 3.0
2 x RJ-45 LAN 10/100/1000 Mbit/s
1 x 15-pin D-Sub
1 x USB 2.0 Serwisowe

Moc zasilacza (zasilaczy):                    500 W

Obsługa hot-plug zasilaczy:       Nie

Maks. liczba dysków:                4

Napęd optyczny:                                  Brak

Zasilaczy:                                1

Format szerokości dysku:                     2,5'' (SFF)

Kontroler:                                 HPE S100i

Poziomy RAID:                         0; 10 (1+0); 1; 5

1

 1.  

Dysk twardy

HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF 2.5”

do serwera HPE DL20 Gen10 E-2134 1P 16G 4SFF Svr

4

 1.  

System operacyjny

WindowsServerSTDCORE 2019 Government OLP 16Licenses NoLevel CoreLic

1

 1.  

Licencje

Windows Server CAL 2019 Open No Level Government UserCAL

100

 1.  

Bateria

 

HP Smart Array P400i Controller battery pack

Spare part number 398648-001

Do serwera HP ProLiant DL380 G5

1

 1.  

Akumulator

CSB-Hitachi HRL 1234W 9,0Ah 12,0V

Akumulatory do DELL UPS 2700W wraz z wyminą i kalibracją UPSa

8

 

 1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
 2. Wykonawca dołączy do oferty specyfikacje techniczne oferowanego sprzętu komputerowego.
 3. Gwarancja: gwarancje producenta.
 4. Cena ma uwzględniać koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia bez usterek. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze poszczególnego asortymentu dostarczonego sprzętu komputerowego Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany w terminie do 7 dni.
 6. Termin realizacji zamówienia: Dwa tygodnie od daty zawarcia umowy.
 7. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć:

1) Karty katalogowe/Specyfikacje techniczne umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz licencji oprogramowania”.

 

Oferty należy składać do dnia 17.06.2019r. do godz. 12.00.

 

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2019r. o godz. 12.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Artur Kołodziej, Pan Michał Duda - insp. ds. informatyki, tel. (29) 679-54-65, e-mail: admin@ostrowmaz.pl
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 3. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

 

 

Załączniki:

1) Zaproszenie do składania ofert PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

3) Wzór Umowy PDF


Ostrów Mazowiecka, 2019-06-11

Odpowiedź na zapytanie

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-06-07)
Udostępnił:
Grabowska Marzena
(2019-06-07 13:36:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2019-06-11 09:18:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki