Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę artykułów higienicznych, chemicznych, gospodarczych oraz naczyń jednorazowego użytku.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż, dowóz i wniesienie do siedziby Zamawiającego) art. higienicznych (Część I), chemicznych (Część II), akcesoriów gospodarczych (Część III) oraz naczyń jednorazowego użytku (Część IV) wymienionych w formularzu cenowym - załączniku nr 2 do zapytania, dla potrzeb Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

 2. Ilości wykazane w załączniku nr 2 stanowią szacunkowe zapotrzebowanie na art. higieniczne, chemiczne, art. gospodarcze, naczynia jednorazowego użytku na okres od daty podpisania umowy do 31.12.2019r. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w ilościach wynikających z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

 3. Wykonawca zapewni dostawę art. higienicznych, chemicznych, gospodarczych oraz naczyń jednorazowego użytku zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych od dnia przekazania zamówienia drogą telefoniczną lub elektroniczną.

 4. Wszystkie jednostkowe ceny netto wskazane przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ujęty w Zapytaniu Ofertowym i nie będą podlegały podwyższeniu w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. Cena za art. higieniczne, chemiczne, gospodarcze i jednorazowego użytku ma uwzględniać koszty transportu i wniesienia do siedziby Zamawiającego.

 5. Zamawiający zastrzega sobie zwiększenie lub zmniejszenie ilości dostawy wynikających z rzeczywistych aktualnych potrzeb z zachowaniem cen podanych w ofercie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zamówienie towarów w ilościach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

 6. W przypadku zgłoszenia reklamacji Wykonawca zobowiąże się odebrać reklamowany towar na koszt własny towar na koszt własny i wymienić go na towar wolny od wad w terminie 48 godzin licząc od momentu zgłoszenia reklamacji.

 7. Płatność nastąpi przelewem, osobno za każde zrealizowane zamówienie w ciągu 14 dni, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku(odrębnie dla każdej części zamówienia).

 8. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019r.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę na jedną, kilka wybranych lub wszystkie części zamówienia należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Do oferty należy dołączyć formularz cenowy – załącznik nr 2

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na dostawę artykułów higienicznych, chemicznych, gospodarczych oraz jednorazowego użytku”.

Oferty należy składać do dnia 8.07.2019r. do godz. 12.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.07.2019r. o godz. 12.20, pok. Nr 6.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym i formalnym: Pani Jolanta Zadroga, tel. (29) 679-54-72, jzadroga@ostrowmaz.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Zaproszenie do składania ofert PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

3) Formularz Cenowy (PDF, XLS)

4) Wzór Umowy PDF

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka , ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka. 

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.

 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych,

 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,

 • prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,

 • prawo ograniczenia przetwarzania,

 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.

 3. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-06-26)
Udostępnił:
Zadroga Jolanta
(2019-06-26 10:49:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadroga Jolanta
(2019-06-26 11:50:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki