☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Sobota 26.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka
ul. Widnichowska 4
07-300 Ostrów Mazowiecka,

reprezentowana przez Panią Elżbietę S. Mariańską – Dyrektora Szkoły, działającego również w imieniu i na rzecz:
1) Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Stefana Grota Roweckiego 6
2) Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1


ZAPYTANIE OFERTOWE


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do złożenia oferty na „Transport uczniów Szkół Podstawowych w Ostrowi Mazowieckiej na zajęcia odbywające się w MOSiR Ostrów Mazowiecka.
I. Tryb postępowania:
Łączna wartość zamówienia została oszacowana na kwotę poniżej 30.000 euro (w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) i realizowane są w oparciu o art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 

II. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest transport uczniów:
a) Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Stefana Grota Roweckiego 6 tel. (29) 745-33-32,
b) Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Widnichowska 4, tel. (29) 74534-56,
c) Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1 tel. (29) 745-44-12,

-polegający na: dowiezieniu i odwiezieniu uczniów pojazdem na basen lub/i halę sportową MOSIR w Ostrowi Mazowieckiej (ul. Trębickiego 10), zapewniając bezpieczeństwo, bezawaryjność, punktualność oraz odpowiedni standard przewozów według harmonogramu:

a) Szkoła Podstawowa nr 2:
Środa:
I i II kurs - godzina dowożenia 8:00 - godzina odwożenia 9:35 (2 autokary-2 kursy)
III kurs - godzina dowożenia 9:45 - godzina odwożenia 11:25 (1 autokar -1kurs)
IV i V kurs - godzina dowożenia 11:35 - godzina odwożenia 13:20 (2 autokary – 2 kursy)

b) Szkoła Podstawowa nr 3
Piątek
I kurs - godzina dowożenia 8:00 - godzina odwożenia 9:30 (1 autokar-1 kurs)
II kurs - godzina dowożenia 8:55 - godzina odwożenia 10:25 (1 autokar-1 kurs)
III kurs - godzina dowożenia 9:50 - godzina odwożenia 11:20 (1 autokar-1 kurs)
IV kurs - godzina dowożenia 10:45 - godzina odwożenia 12:15 (1 autokar-1kurs)
V kurs – godzina dowożenia 11:30 – godzina odwożenia 13:20 (1 autokar-1 kurs)

b) szkoła Podstawowa nr 4:
Środa:
I kurs - godzina dowożenia 15:20 - godzina odwożenia 17:00 (1 autokar – 1 kurs)
Czwartek:
I kurs - godzina dowożenia 7:50 - godzina odwożenia 9:30 (1 autokar – 1 kurs)
II kurs - godzina dowożenia 9:40 - godzina odwożenia 11:20 (1 autokar – 1 kurs)

2. W przypadku zmian harmonogramu w trakcie semestru Dyrektorzy placówek telefonicznie powiadomią Wykonawcę najpóźniej na jeden dzień przed planowanym przejazdem.

3. Warunki realizacji zamówienia:
a) przestrzeganie regularności i punktualności przewozu zgodnie z harmonogramem,
b) utrzymanie czystości pojazdu, sprawności oraz oznakowania zgodnie z obowiązującymi normami.
c) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z ruchu pojazdów i przewozu pasażerów, przy uwzględnieniu zasad wynikających z obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
d) spełnienie stosownych warunków dopuszczających Wykonawcę do realizacji usługi - przewozu osób,
e) zapewnienie rezerwowego pojazdu w przypadku awarii używanego pojazdu. Pojazd rezerwowy nie może odbiegać funkcjonalnością i liczbą miejsc od pojazdu użytkowanego do przewozu uczniów,
f) zapewnienie stałego kontaktu telefonicznego kierowcy pojazdu z przedstawicielami placówek,
g) podstawą zapłaty za usługi przewozu uczniów będą prawidłowo wystawione przez Wykonawcę faktury zgodnie ze wzorem umowy (odrębnie dla Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 4) wraz z wykazami zrealizowanych przejazdów, potwierdzonymi przez opiekunów uczniów,
h) należności za wykonane usługi będą płatne w terminie 14 dni od daty złożenia faktur (odrębnie dla Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 4),
i) Wykonawca z chwilą rozpoczęcia przewozu przejmuje na siebie odpowiedzialność za wynikłe szkody związane z przewozem uczniów i ich opiekunów.

4. Szczegółowe prawa i obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy.
 

III. Warunki udziału w postepowaniu:
Wykonawca, najpóźniej przed podpisaniem umowy, przedstawi ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z 2018 r. poz. 12, 79, 138, 650) obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie NNW. Wykonawca przedstawi kopie dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków
 

IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
1) Szkoła Podstawowa nr 2 – 18 września 2019r. - 12 czerwca 2020r.
2) Szkoła Podstawowa nr 3 – 20 września 2019r. - 12 czerwca 2020r.
3) Szkoła Podstawowa nr 4 – 18 września 2019r. - 12 czerwca 2020r.

V. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do siedziby Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Widnichowska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka - sekretariat szkoły) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1.
Oferta składana pisemnie powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na transport uczniów Szkół Podstawowych w Ostrowi Mazowieckiej na zajęcia odbywające się w MOSiR Ostrów Mazowiecka”.

VI. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 03.09.2019r. do godz. 10:00

VII. Termin zapoznania się z treścią ofert:
Zapoznanie z treścią ofert odbędzie się dnia 03.09.2019r. o godz. 10.20 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej – sekretariat szkoły.

VIII. Kryteria oceny oferty:
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny:
W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto za realizację kursu.
W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu istotnych oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

X. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy:
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

XI. Osoby upoważniona do kontaktów:
1. Pani Elżbieta S. Mariańska Dyrektor SP3 tel. (29) 745-34-56, e-mail: sekretariat.sp3ostrow@gmail.com
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP).
Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

Załaczniki:

Wzór umowy

Formularz Ofertowy

 

 

Klauzula Informacyjna:
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej, jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Widnichowska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: sekretraiat.sp3ostrow@gmail.com
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
  • prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
  • prawo ograniczenia przetwarzania,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
8. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.


Ostrów Mazowiecka, 21 sierpnia 2019 r.

Wytworzył:
Elżbieta Mariańska
(2019-08-23)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2019-08-23 10:14:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2019-08-23 13:25:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1560091