Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843) - art. 4 pkt 8

 

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Naprawę i montaż ozdobnego oświetlenia ulicznego na okres świąteczno – noworoczny 2019/2020 na ulicach miasta oraz przed budynkiem Ratusza w Ostrowi Mazowieckiej, utrzymanie ciągłości oświetlenia oraz przechowywanie ozdobnego oświetlenia przez okres 10 miesięcy.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy (61 szt.) i montażu (łączna ilość - 179 szt.) ozdobnego oświetlenia ulicznego na okres świąteczno – noworoczny 2019/2020 na ulicach miasta oraz przed budynkiem Ratusza Miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 66.
 2. Zakres zamówienia obejmuje także:
  1. zawieszenie na budynku Ratusza Miejskiego napisu „Wesołych Świąt”,
  2. utrzymanie ciągłości oświetlenia w miesiącach od dnia montażu do dnia demontażu oraz zdjęcie dekoracji,
  3. przechowanie oświetlenia (łączna ilość - 179 szt.) przez okres 10 miesięcy.
 3. Terminy wykonania zamówienia:
  1. naprawa oświetlenia - do dnia 15.12.2019r.,
  2. montaż napisu i oświetlenia przed budynkiem Ratusza do dnia 01.12.2019r.,
  3. montaż oświetlenia na ulicach miasta (począwszy od budynku Ratusza oraz ul. 3 Maja): w dniach od 01.12.2019 do 15.12.2019r.,
  4. utrzymanie ciągłości świecenia – od dnia montażu do dnia demontażu: 13.02.2020r.,
  5. zdjęcie oświetlenia (w dniach od 01.02.2020 do 13.02.2020r.),
 4. Zaoferowana przez Wykonawcę cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
 5. Część wynagrodzenia w wysokości 50% zaoferowanej kwoty, zostanie wypłacona w 2019r. wybranemu Wykonawcy po bezusterkowym wykonaniu prac, o których mowa w  sekcji I ust. 1 oraz ust. 2 lit. a. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona w 2020r. po bezusterkowym wykonaniu prac, o których mowa w sekcji I ust. 3 lit. b i c.
 6. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

 

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

 

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1.  Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie podlegała ocenie.

 

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na Naprawę i montaż ozdobnego oświetlenia ulicznego na okres świąteczno – noworoczny 2019/2020 na ulicach miasta oraz przed budynkiem Ratusza w Ostrowi Mazowieckiej”.

 

Oferty należy składać do dnia 18-11-2019r. do godz. 12.00.

 

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, w dniu 18-11-2019r. o godzinie 12:20

 

V. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Jan Pskiet tel. (29)679-54-38, Pan Grzegorz Czyronis tel. (29) 679-54-44,
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska; Pan Michał Kazimierski, tel.(29 )679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie sprawdzać pocztą elektroniczną). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 1. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

1) Zaproszenie do składania ofert PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

3) Wzór Umowy PDF

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-11-08)
Udostępnił:
Grabowska Marzena
(2019-11-08 14:46:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Grabowska Marzena
(2019-11-08 14:50:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki