Ostrów Mazowiecka, 27 listopada 2019 r.

RG-P.6733.3.2019

OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.),

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

zawiadamia strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :

budowie sieci elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych SN-15 kV i nN-0,4 kV, wnętrzowych stacji transformatorowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą  na części działki ozn. nr ewid. 353/1 położonej przy ulicy Białej oraz na działce ozn. nr ewid. 292 położonej w rejonie ulicy Różańskiej w Ostrowi Mazowieckiej.

            Akta przedmiotowej sprawy znajdują się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego (Zespół ds.  planowania i zagospodarowania przestrzennego) Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, pokój 111.

            W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (to jest w dniach 28.11.2019 r. - 11.12.2019 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja 66 w Ostrowi Mazowieckiej  oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. 3 Maja.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 12.12.2019r.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

1. Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

2. Strona internetowa Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (BIP),

3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. Mieczkowskiego.

 

Z up. Burmistrza

(-) Daniel Choinka

Zastępca Burmistrza

Wytworzył:
Daniel Choinka
(2019-11-27)
Udostępnił:
Kosakowska Marzena
(2019-11-27 10:45:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosakowska Marzena
(2019-11-27 10:50:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki