Ostrów Mazowiecka, 30 grudnia 2019 r.

RG-P.6733.4.2019

OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z postępowaniem administracyjnym wszczętym na wniosek Pani Beaty Rutkowskiej pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych SN-15 kV i nN-0,4 kV,  wnętrzowych stacji transformatorowych,  złączy kablowych SN-15 kV i nN-0,4 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ozn. nr ewid. 292 położonej w rejonie ulicy Różańskiej w Ostrowi Mazowieckiej.

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

zawiadamia

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Akta przedmiotowej sprawy znajdują się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego (Zespół ds.  planowania i zagospodarowania przestrzennego) Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, pokój 111.

            W terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach  31.12.2019 r. -06.01.2019 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja 66 w Ostrowi Mazowieckiej  oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. 3 Maja  (Rondo Rotmistrza Witolda Pileckiego).

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 07.01.2019r.

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

2. Strona internetowa Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (BIP),

3. Słup ogłoszeniowy Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. Mieczkowskiego.

 

Z up. Burmistrza

(-) Bożena Szostak

Sekretarz Miasta

 

Wytworzył:
Bożena Szostak
(2019-12-30)
Udostępnił:
Kosakowska Marzena
(2019-12-30 09:00:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosakowska Marzena
(2019-12-30 09:05:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki