☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Czwartek 15.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ostrów Mazowiecka, 10 listopada  2020 r.

BR. 0002.9.2020

 

Zawiadamiam, że XXI sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842.), odbędzie się w dniu 18 listopada 2020 r. w środę o godz 14 00

Sesja odbędzie się w sposób zdalny on-line za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o ofercie sprzedaży użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja 28.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka./projekt/ - PDF 328 KB/
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi./projekt/ - PDF 388 KB/
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi./projekt/ - PDF 197 KB/
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r./projekt/ - PDF 294 KB/
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka./projekt/ - PDF 353 KB/
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Ostrów Mazowiecka w roku szkolnym 2019/2020
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Robert Krajewski

Wytworzył:
Krajewski Robert
(2020-11-13)
Udostępnił:
Sylwia Brzostek
(2020-11-13 09:27:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Brzostek
(2020-11-23 13:21:21)
 
 
liczba odwiedzin: 6869966

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X