Zarządzenie Nr 2/2021

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 5 stycznia 2021 r.

w sprawie wyboru Reprezentacji osób zatrudnionych do spraw Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Regulamin wyboru Reprezentacji osób zatrudnionych do spraw Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W celu przeprowadzenia wyboru Reprezentacji osób zatrudnionych do spraw Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka wyznaczam Komisję Wyborczą w składzie:

1) Izabela Rejniak -  Przewodnicząca Komisji

2) Marzena Grabowska - Członek Komisji

3) Renata Stepnowska - Członek Komisji

§ 3.

1.Wybór kandydatów i szczegółowy sposób przeprowadzenia wyborów, określa Regulamin wyboru Reprezentacji osób zatrudnionych do spraw Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka, stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Kandydaci do Reprezentacji zgłaszają się do zespołu ds. personalnych (pokój 112) do 15 stycznia 2021 r. do godz. 15.30.

§ 4.

1. Ustalam datę wyborów Reprezentacji osób zatrudnionych do spraw Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka na dzień 20 - 21 stycznia 2021 r.

2. Wybory odbędą się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, w godz. od 12.00 do 14.00 z zachowaniem reżimu sanitarnego, będącego konsekwencją epidemii Covid-19.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

 

Pełna treść zarządzenia z załącznikami

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
Udostępnił:
Dąbkowska Małgorzata
(2021-01-11 14:28:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Dąbkowska Małgorzata
(2021-01-11 15:00:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki