Zarządzenie Nr 7/2021
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia na 2021 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie art. 70 a ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz.U. z 2021 poz. 4) oraz § 5  i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. poz. 1653), po zasięgnięciu opinii reprezentatywnych zakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka, wyodrębnione w 2021 r. w budżecie Miasta Ostrów Mazowiecka w wysokości 125831,00  zł, stanowiące 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dzieli się w następujący sposób:

1) 27 900,00 zł - opłaty za udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli,

2) 94 530,00 zł:

a) opłaty za kursy kwalifikacyjne pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli;

b) opłaty za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli (seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia, studia podyplomowe oraz inne) prowadzone odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;

3) 3 401,00 zł - koszty związane z podróżą służbową nauczycieli biorących udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 2. 

Ustala się, w porozumieniu z dyrektorami szkół podstawowych i przedszkoli, maksymalną kwotę dofinansowania opłat za udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli w wysokości 1 600,00 zł za semestr.

§ 3. 

Ustala się, w porozumieniu z dyrektorami szkół podstawowych i przedszkoli, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie, o którym mowa w § 2 jest przyznawane:

1) specjalności:

a) Pedagogika korekcyjno - kompensacyjna,

b) Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera,

c) Tyflopedagogika,

d) Surdopedagogika,

e) Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa,

f) Plastyka,

g) Bibliotekoznawstwo,

h) Informatyka.

2) formy kształcenia:

a) studia podyplomowe,

b) kursy kwalifikacyjne.

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

 


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2021-01-26)
Udostępnił:
Subda Renata
(2021-01-27 15:55:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2021-01-27 15:56:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki