ZARZĄDZENIE NR 21/2021 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych za wysokie wyniki sportowe w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 21/2021
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 23 lutego 2021 r.
w sprawie przyznania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych za wysokie wyniki sportowe w 2020 roku

    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 uchwały nr XXVII/188/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz stypendiów lub nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz rodzaju wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 23.11.2016 r. poz. 10008 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.


1. Na podstawie złożonych wniosków oraz oceny Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie wyróżnienia, nagrody lub stypendium sportowego, przyznaję stypendium sportowe zawodnikom i trenerom wymienionym w załączniku nr 1 do zarządzenia.
2. Stypendia sportowe przyznane zostają na czas określony od miesiąca lutego do grudnia 2021 roku.
3. Sposób, termin oraz forma wypłaty stypendium określona zostanie w umowie.

§ 2.


   Na podstawie złożonych wniosków oraz oceny Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie wyróżnienia, nagrody lub stypendium sportowego, przyznaję nagrody oraz wyróżnienia sportowe zawodnikom i trenerom wymienionym w załączniku nr 2 do zarządzenia.


§ 3.


   Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej.

§ 4.


    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami

Wytworzył:
Jerzy Bauer
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2021-02-23 15:51:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2021-02-23 16:16:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki