ZARZĄDZENIE NR 16/2021
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

 

z dnia 12 lutego 2021 r.


   w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Rady Sportu w Ostrowi Mazowieckiej oraz ustalenia regulaminu jej działania

   

    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2020 r. poz. 713; 1378) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) zarządzam, co następuje:

§ 1.


   Rada Sportu w Ostrowi Mazowieckiej jest organem opiniodawczo - doradczym w sprawach dotyczących organizacji i koordynacji działań w zakresie kultury fizycznej.

§ 2.


   Do zadań Rady Sportu należy w szczególności:
1) opiniowanie strategii rozwoju Miasta Ostrów Mazowiecka w zakresie kultury fizycznej,
2) opiniowanie projektów uchwał dotyczących kultury fizycznej,
3) opiniowanie projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
4) opiniowanie programów rozwoju bazy sportowej na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej,
5) diagnozowanie potrzeb z zakresu kultury fizycznej w społeczności lokalnej oraz prowadzenie działań w celu ich zaspakajania,
6) składanie wniosków o przyznanie wyróżnienia i nagrody pieniężnej dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
7) współpraca ze szkołami, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, w zakresie kultury fizycznej w celu wypracowania nowych form i metod rozwoju środowiska sportowego w Ostrowi Mazowieckiej,
8) współtworzenie długoterminowych i krótkoterminowych programów upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, w tym Miejskiego Kalendarza Imprez Sportowych Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 3.

1. Ustala się następujące zasady powoływania Rady Sportu:
1) członków Rady Sportu powołuje odrębnym zarządzeniem Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka,
2) Rada Sportu składa się z 4-6 członków powołanych spośród przedstawicieli zgłoszonych przez organizacje i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej oraz przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka,
3) kandydatów na członków Rady Sportu zgłaszają organizacje i instytucje, o których mowa w pkt 2, zwane dalej podmiotem delegującym, działające na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, w ciągu 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w sprawie zgłaszania kandydatów, które zamieszcza się na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka,
4) podmioty delegujące zgłaszają kandydatów do Rady Sportu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
5) Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka powołuje członków Rady Sportu spośród zgłoszonych kandydatów,
6) członkowie Rady Sportu powoływani są na okres 5-letniej kadencji,
7) w trakcie kadencji Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka może dokonywać zmian w składzie Rady Sportu,
8) Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Ostrów Mazowiecka może odwołać członka Rady w trakcie jej kadencji w następujących przypadkach:
a) na wniosek przewodniczącego Rady Sportu,
b) cofnięcia rekomendacji przez podmiot delegujący,
c) rezygnacji członka Rady Sportu,
d) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech posiedzeniach Rady Sportu,
e) utraty przez członka Rady Sportu praw publicznych lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności,
f) z inicjatywy własnej,
9) w przypadku powoływania nowych członków Rady Sportu w trakcie kadencji, stosuje się odpowiednio zasady określone w pkt 3-5,
10) mandat członka Rady Sportu wygasa z dniem:
a) zakończenia kadencji Rady Sportu,
b) odwołania przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka zgodnie z ust. 1 pkt 8.
2. Członkowie Rady Sportu wykonują swoje funkcje społecznie i za udział w posiedzeniach nie przysługuje im wynagrodzenie ani zwrot kosztów.

§ 4.

   Ustala się Regulamin Rady Sportu w Ostrowi Mazowieckiej, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 5.

1. Traci moc Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Rady Sportu w Ostrowi Mazowieckiej oraz ustalenia regulaminu jej działania.
2. Kadencja członków Rady Sportu w Ostrowi Mazowieckiej powołanych, na podstawie Zarządzenia nr 75/2019 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27.05.2019 r. w związku z treścią uchylanego zarządzenia o którym mowa w ust. 1 kończy się po upływie 5 lat od dnia powołania.


§ 6.


   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami

Wytworzył:
Jerzy Bauer
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2021-03-22 11:45:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2021-03-22 13:05:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki