Zarządzenie Nr 31/2021
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), § 2 ust.1 Uchwały nr XXI/208/2020 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka oraz § 2 ust 1 i 3 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXI/208/2020 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zarządza się co następuje:

§ 1. 

Ustala się termin wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka na dzień 25 października 2021 r.

§ 2. 

Określa się, odpowiednio w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1) okręgi wyborcze oraz liczbę mandatów w poszczególnych okręgach - załącznik nr 1,

2) terminarz czynności wyborczych – załącznik nr 2,

3) wzory druków związanych z wyborami - załącznik nr 3.

§ 3. 

1. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej wchodzą:

1) Patrycja Kowalska

2) Renata Subda

3) Sylwia Śladewska

2. Do zadań Miejskiej Komisji Wyborczej należy:

1) nadzór na prawidłowością przebiegu wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka,

2) ogłoszenie wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 4. 

Organizację wyborów w okręgach wyborczych określonych w § 2 pkt 1 powierza się dyrektorom szkół.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2021-03-25)
Udostępnił:
Subda Renata
(2021-03-26 13:53:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2021-03-26 13:55:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki