Zarządzenie Nr 63/2021
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Armii Krajowej 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

§ 2. 

Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3. 

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 4. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikiem

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2021-05-24)
Udostępnił:
Subda Renata
(2021-05-24 15:50:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2021-05-24 15:51:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki