ZARZĄDZENIE NR 83/2021
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

 

z dnia 30 czerwca 2021 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrzenia wniosków złożonych przez kluby sportowe, działające na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, w wyniku ogłoszonego konkursu, zgodnie z Zarządzeniem nr 77/2021 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2021 r.


    Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713, poz. 1378; Dz. U. z 2021 poz. 1038) oraz § 8 uchwały nr XXIII/233/2021 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu przez Miasto Ostrów Mazowiecka, zarządza się co następuje:

§ 1.


    Powołuje się Komisję Konkursową ds. rozpatrzenia wniosków, złożonych przez kluby sportowe działające na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w latach 2021-2024 w następującym składzie:
   1. Daniel Choinka            - Przewodniczący Komisji        
   2. Sylwia Katarzyna Kos   - członek
   3. Dorota Ambroziak        - członek
   4. Michał Kulesza             - członek

§ 2.


   1. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji.
   2. Prace Komisji Konkursowej prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej trzech jej członków.
   3. Komisja Konkursowa rozpoczyna postępowanie konkursowe od otwarcia wniosków i dokonania oceny formalnej. W przypadku stwierdzenia usuwalnych błędów formalno–prawnych wniosku, wzywa się Wnioskodawcę do usunięcia uchybień albo uzupełnienia wniosku w terminie 3 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
   4. Stwierdzenie przez Komisję Konkursową niespełniania przez Wnioskodawcę wymogów formalnych lub nieusunięcie błędów formalno-prawnych w określonym terminie powoduje odrzucenie wniosku i nie rozpatrywanie go pod względem merytorycznym.
   5. Komisja Konkursowa dokona oceny merytorycznej wniosków według kryteriów zawartych w ogłoszeniu o konkursie na realizację przez kluby sportowe działające na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w latach 2021-2024.
   6. Z prac Komisji Konkursowej sporządza się protokół zawierający w szczególności:
- skład Komisji Konkursowej,
- nazwy podmiotów składających wnioski,
- przebieg postępowania konkursowego,
- wyniki oceny wniosków oraz proponowane kwoty dotacji.
   7. Protokół podpisują osoby biorące udział w posiedzeniu, wchodzące w skład Komisji Konkursowej.
   8. Przewodniczący Komisji Konkursowej niezwłocznie przekaże Burmistrzowi protokół z postępowania konkursowego.

§ 3.


   1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania i rozwiązuje z chwilą przekazania Burmistrzowi Miasta protokołu z postępowania konkursowego.
   2. Za prace w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.
   3. Członków Komisji obowiązuje zachowanie tajemnic ustawowo chronionych dotyczących pracy Komisji.

§ 4.


   Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§ 5.


   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2021-08-13 08:48:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2021-08-13 09:05:57)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki