Zarządzenie Nr 101/2021 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 101/2021
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia preferencyjnych zasad korzystania z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przez pracowników oraz zleceniobiorców MOSiR

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich, zarządza się co następuje:

§ 1. 

Wprowadza się karnety dla pracowników i zleceniobiorców Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 2. 

Zasady funkcjonowania karnetów dla pracowników i zleceniobiorców - MOSiR:

1) Karnet ważny jest jeden miesiąc kalendarzowy.

2) Karnet jest imienny i nie może być udostępniony innej osobie. Pracownik kasy ma prawo weryfikować tożsamość osoby, która chce korzystać z karnetu na postawie dokumentu tożsamości.

3) Karnet ma formę plastikowej karty, którą można wielokrotnie doładowywać. Przy pierwszym zakupie usługi obowiązuje bezzwrotna opłata za kartę w wysokości 5 zł brutto.

4) Karnet upoważnia do korzystania z następujących usług:

a) wstęp na basen – 90 minut dziennie,

b) wstęp na zajęcia fitness – 1 zajęcia dziennie,

c) wstęp na zajęcia tenis stołowy/badminton – 1 wejście dziennie.

5) System rozliczeń: 30 zł brutto/miesięcznie za osobę – dla pracowników i zleceniobiorców, którzy świadczą usługi na rzecz MOSiR. Okres na jaki jest zawarta umowa o pracę lub umowa zlecenie nie może być krótszy niż 1 miesiąc kalendarzowy. Ważność karnetu jest tożsama z miesiącem kalendarzowym obowiązywania umowy.

§ 3. 

Określenie cen nie stoi w sprzeczności z przepisami szczególnymi wynikających z ustaw.

§ 4. 

1) Traci moc zarządzenie nr 120/2019 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28.08.2019 r. w sprawie wprowadzenia preferencyjnych zasad korzystania z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przez pracowników MOSiR - „Program Karnetów Pracowniczych MOSiR”.

2) Traci moc zarządzenie nr 117/2019 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28.08.2019 r. w sprawie wprowadzenia preferencyjnych zasad korzystania z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przez pracowników zakładów pracy, które mogą zawrzeć z MOSiR stosowne porozumienie lub umowę zgodną z ofertą - „Program Karnetów Pracowniczych”.

§ 5. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.09.2021 r.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

 


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2021-08-24)
Udostępnił:
Subda Renata
(2021-09-07 13:51:12)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki