ZARZĄDZENIE NR 131/2021

ZARZĄDZENIE NR 131/2021
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 27 października 2021 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu "Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r."


    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka nr XXXVIII/244/2010 z dnia 13 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego miasta Ostrów Mazowiecka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam:

§ 1.


     1. Przeprowadzenie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.
     2. Projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.


§ 2.


     1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok oraz formularza zgłaszania opinii.
     2. Wzór formularza zgłaszania opinii stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.


§ 3.


     Informacja o przeprowadzeniu konsultacji, wraz z projektem Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, zostanie dodatkowo zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja 66.


§ 4.


    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

Pełna treść zarządzenia z załącznikami

Wytworzył:
Jerzy Bauer
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2021-10-27 13:20:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2021-10-27 13:22:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki