Porządek obrad

Ostrów Mazowiecka 3 grudnia  2021 r.

BR. 0002. 9. 2020

Zawiadamiam, że XXXI sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana
w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834 ), oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1842. z późn. zm.), odbędzie się w dniu 20 grudnia 2021 r. w poniedziałek  o godz. 1400

Rada Miasta Ostrów Mazowiecka obradować będzie w trybie zdalnym,
z wykorzystaniem środków porozumiewania się odległość. Sesja transmitowana będzie  na profilu  Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.,(projekt 1,93 MB
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2021-2031,(projekt 3,4 MB)
 3. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Miasta Ostrów Mazowiecka (projekt 98 KB)  ,
 4. zmieniająca  uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 roku.(projekt 143 KB)
 5. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021,(projekt 309 KB)
 1. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok, (projekt 3,14 MB)
 2. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2022 -2032.(projekt 3,39 MB
 1. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2022,(projekt 654 KB)
  2. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2022-2024.(projekt 384 KB)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Ostrów Mazowiecka na 2022 r. (projekt  137 KB)
 3. Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu na 2021 r.
 4. Roczne sprawozdanie  z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 r. oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań.
 5. Informacje:
  1. z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
  2. Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Wolne wnioski i sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Wytworzył:
Krajewski Robert
(2021-12-03)
Udostępnił:
Rejniak Izabela
(2021-12-03 12:51:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Rejniak Izabela
(2021-12-03 13:54:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki