Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych  do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych  do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług asystenckich na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w  2022 roku w ramach programu „Asystent Osobisty Osób Niepełnosprawnych – edycja 2022”, ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w dniu 05.01.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz.1057 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy,  zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do prac w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług asystenckich na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w  2022 roku w ramach programu „Asystent Osobisty Osób Niepełnosprawnych – edycja 2022

2.  Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

3. W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria

   1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

   2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

   3)nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.


II. ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

Ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy, w tym :

1) kryteriów formalnych, według których dokonywana jest ocena:

a) Czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu?

b) Czy oferta jest przedstawiona na właściwym formularzu?

c) Czy zadanie mieści się w celach statutowych oferenta?

d) Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu?

e) Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia?

2) kryteriów merytorycznych, według których dokonywana jest:

a) Ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu.

b) Ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta.

c) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

d) Ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizował zadanie publiczne.

e) Ocena doświadczenia w realizacji tego rodzaju zadania.


III. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w kancelarii Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub przesłać drogą elektroniczną na adres: poczta@ostrowmaz.pl do dnia 19.01.2022 r.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2022-01-05 16:32:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2022-01-05 16:49:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki