ZARZĄDZENIE NR 15/2022

ZARZĄDZENIE NR 15/2022
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 27 stycznia 2022 r.


w sprawie odwołania koordynatora funkcjonowania oddziałów sportowych oraz powołania pełnomocnika Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka do spraw rozwoju koszykówki

     Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2020r. poz.2138 ) zarządzam, co następuje:

§ 1.


    Z dniem 27 stycznia 2022r. odwołuję Pana Grzgorza Helcbergiela z funkcji koordynatora funkcjonowania oddziałów sportowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka.

§ 2.


    W celu realizacji zadań gminy w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, z dniem 28 stycznia 2022 r. powołuję

Pana Grzegorza Helcbergiela
na pełnomocnika  Burmistrza Miasta do spraw rozwoju koszykówki.

§ 3.


   Do zadań pełnomocnika należy:
1) wspieranie klubów sportowych w sprawach organizacyjnych i tworzeniu warunków współpracy między klubami sportowymi w zakresie koszykówki oraz współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki;
2) inicjowanie i realizacja działań w zakresie tworzenia warunków, organizacji i działania oddziałów sportowych w szkołach oraz tworzenia warunków realizacji zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe w oparciu o programy szkolenia opracowane przez polskie związki sportowe zgodnie z rozporządzeniem w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.

§ 4.


   Pełnomocnik w zakresie realizowanych zadań, o których mowa w § 3, podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta.

§ 5.


   Pełnomocnik w obszarze swojego działania może reprezentować Burmistrza wobec miejskich jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz innych urzędów, instytucji, organizacji.

§ 6.


   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta


/-/ Jerzy Bauer


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2022-01-31 16:12:35)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki