☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Czwartek 28.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 23/2022

ZARZĄDZENIE NR 23/2022
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 2 lutego 2022 r.


w sprawie otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2022 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka - edycja II

      Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.


     Ogłaszam otwarty konkurs ofert na zadania realizowane w 2022 roku przez organizacje pozarządowe - edycja II.

§ 2.


     Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.


    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.


    Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miasta Ostrów Mazowiecka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 5.


    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta
 
/-/ Jerzy Bauer

 

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami

Wzór oferty 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2022-02-02 13:22:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2022-02-02 13:55:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1593230